Ερευνητικά Προγράμματα

 

Ισορροπία μεταξύ Επαγγελματικής & Προσωπικής Ζωής σε Εργαζόμενες Γυναίκες

http://www.worklifebalance.gr

Ο βασικός στόχος του Προγράμματος είναι:

Να εξετάσει την ισορροπία και τη συμφιλίωση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής στην περίπτωση των εργαζόμενων γυναικών στην Ελλάδα. 

 

Στόχοι:

  • Να προσφέρει μία σε βάθος περιγραφή της κατάστασης αναφορικά με το φαινόμενο σε μια αστική περιοχή της Ελλάδος.
  • Να προτείνει και να δοκιμάσει μία αυστηρή μεθοδολογία.
  • Να προτείνει και να δοκιμάσει ένα εννοιολογικό πλαίσιο για το υπό εξέταση φαινόμενο στο οποίο να περιλαμβάνονται παράγοντες κινδύνου και ευνοϊκοί παράγοντες για την ισορροπία προσωπικής και εργασιακής ζωής των γυναικών.
  • Να δοκιμάσει ένα πρόγραμμα κατάρτισης και την αποτελεσματικότητά του για τη βελτίωση της ισορροπίας εργασιακής – προσωπικής ζωής.
  • Να προσφέρει στους υπεύθυνους συστάσεις για πιθανές μεταρρυθμίσεις σχετικών πολιτικών.
  • Να επιτύχει αύξηση της ικανοποίησης από την εργασία και αύξηση της ποιότητας ζωής.

Ομάδα στόχος:

Γυναίκες εργαζόμενες από διαφορετικούς τομείς και χώρους εργασίας, διαφορετικών ειδικοτήτων, ιεραρχίας και κοινωνικο-δημογραφικών χαρακτηριστικών (εκπαιδευτικό επίπεδο, κοινωνικοοικονομικό επίπεδο κ.α.).

Παρουσιάσεις τελικού συνεδρίου

Βασικά ευρήματα της ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας στα Ελληνικά

 


Green Logistics e-Training in Cereal/Rice Sector

http://green-logistics.teiste.gr

Σκοπός του ερευνητικού έργου Green Logistics e-Training in Cereal/Rice Sector είναι να αναπτύξει και να υλοποιήσει ένα ευέλικτο, εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο πρόγραμμα ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα εφοδιασμού στην αγρο-διατροφή με εστίαση στα δημητριακά και το ρύζι (εργαζόμενους, στελέχη, αγρότες, παραγωγούς, μεταφορείς, εταιρείες παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, εταιρείες αποθήκευσης, συσκευασίας και διαμεταφορείς) σε τέσσερις ευρω-μεσογειακές χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρος). Το πρόγραμμα στηρίζεται στη διενέργεια εκτενούς ποσοτικής έρευνας για τον εντοπισμό των αναγκών εκπαίδευσης και επιμόρφωσής των εν λόγω ενδιαφερόμενων μερών, επικεντρώνοντας κυρίως στους νέους αγρότες.

Ανακοινώσεις