Πρακτική Άσκηση

 

Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του ιδρυτικού Νόμου 1404/83 και το Π.Δ. 174/85, οι τελειόφοιτοι σπουδαστές των ΤΕΙ πραγματοποιούν υποχρεωτικά εξάμηνη πρακτική άσκηση (ΠΑ) σε φορείς απασχόλησης του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο γνωστικό αντικείμενο της εξειδίκευσής τους. Η ΠΑ θεωρείται μάθημα του 8ου εξαμήνου, αποτελεί δηλαδή αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων ΤΕΙ, δεν βαθμολογείται μεν, αλλά αντιστοιχεί σε ένα σημαντικό αριθμό μονάδων διδακτικού φόρτου.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου 1351/83, οι φορείς απασχόλησης, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της κοινωνικής τους αποστολής, έχουν υποχρέωση να προσφέρουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης και να απασχολούν σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που θέλουν να πραγματοποιήσουν άσκηση στο επάγγελμα.

Κατά τη διάρκεια της ΠΑ, ο φοιτητής/τρια εποπτεύεται, τόσο από μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΠ) του Τμήματος, όσο και από στέλεχος του φορέα απασχόλησης, πτυχιούχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ίδιας ή συναφούς ειδικότητας.

Στη διάρκεια της ΠΑ, ο φοιτητής/τρια ασφαλίζεται υποχρεωτικά από το ΙΚΑ, μόνο κατά του επαγγελματικού κινδύνου, δηλαδή σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, του παρέχεται η δέουσα ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, καθώς και επίδομα ατυχήματος.

Τέλος, στο θεσμό της ΠΑ, προβλέπεται μια συμβολική αμοιβή του ασκούμενου, η οποία έχει θεσπισθεί, κυρίως για λόγους ρεαλιστικής προσομοίωσης, των πραγματικών συνθηκών εργασίας, παρά ως πραγματική αμοιβή για τις υπηρεσίες που προσφέρονται. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι η αμοιβή αυτή, για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, έχει ορισθεί στο 80% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ορίζεται, από την τρέχουσα Εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας.

Κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της ΠΑ, ο φοιτητής/τρια βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο, σίγουρα δεν είναι εργαζόμενος, αλλά ούτε και φοιτητής/τρια με την κλασική έννοια του όρου. Εκπαιδεύεται σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας, αυτό δε απαιτεί την πλήρη ενσωμάτωση του σε αυτό. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να επιδείξει υπευθυνότητα, να συνεργασθεί αρμονικά με τους συναδέλφους του, να υπακούσει στις εντολές του Προϊσταμένου του, να είναι τυπικός, ευγενικός, διακριτικός, πρόθυμος και γενικά να δείξει τον καλύτερο του εαυτό.

Ο ασκούμενος φοιτητής/τρια, εκτός από το δικαίωμα της αποζημίωσης και της ασφάλισής του, έναντι επαγγελματικού κινδύνου, δεν αποκτά κανένα άλλο δικαίωμα, εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής, δεν δικαιούται δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα, ούτε επίδομα κανονικής άδειας.


 

Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Για πληροφορίες & επικοινωνία για την Πρακτική Άσκηση αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pa_log@teiste.gr

Ποια βήματα ακολουθούνται και ποια έντυπα συμπληρώνονται;

ΒΗΜΑ 1ο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η επιτροπή πρακτικής άσκησης ορίζεται κάθε έτος από τη Συνέλευση τμήματος ΔΣΕ.
Η επιτροπή μεριμνά κυρίως:
1.1 Για την αναζήτηση νέων θέσεων πρακτικής άσκησης, καθώς και τη γνωστοποίηση των διαθέσιμων θέσεων.
1.2 Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των χώρων εργασίας στους οποίους πρόκειται να πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση.

ΒΗΜΑ 2ο

Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ ΤΡΙΑ

2.1 Ο φοιτητής/τρια αναζητά και βρίσκει την Επιχείρηση που θα κάνει την πρακτική του με προσωπική αναζήτηση ή μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης του Ιδρύματος ή μέσω του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Χαλκίδας ή μέσω του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Τμ. ΔΣΕ.
2.2 Ο φοιτητής/τρια με δική του πρωτοβουλία συμφωνεί με την επιχείρηση για την απασχόληση του ως ασκούμενος πρακτικής άσκησης.
2.3 Ο φοιτητής/τρια υποβάλλει στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ του Τμήματος - στο πρωτόκολλο Γραμματείας - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ. (ΕΝΤΥΠΟ Ε01)

ΒΗΜΑ 3ο

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

3.1 Η Γραμματεία του Τμήματος ή το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος δέχεται Αιτήσεις φοιτητών/τριων για την ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ.
3.2 Η γραμματεία του τμήματος εκδίδει Βεβαίωση από την οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και κοινοποιεί στην Επιτροπή Π.Α. τις Αιτήσεις των ενδιαφερομένων. (ΕΝΤΥΠΟ Ε02)

ΒΗΜΑ 4ο

Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

4.1 Ο φοιτητής/τρια που πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την έναρξη της Π.Α. μπορεί να ξεκινήσει της εργασία του στην επιχείρηση (ή την υπηρεσία) και ζητά από την γραμματεία ή το γραφείο πρακτικής άσκησης του τμήματος:
• Βεβαίωση Πραγματοποίησης Π.Α. (ΕΝΤΥΠΟ E02)
• Βεβαίωση αποδοχής από φορέα απασχόλησης. (ΕΝΤΥΠΟ Ε03)
• Ειδική Σύμβαση Εργασίας (4 αντίγραφα) (ΕΝΤΥΠΟ Ε04)

4.2 Ο φοιτητής/τρια παραδίδει τη βεβαίωση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης στην επιχείρηση που επιθυμεί να τον απασχολήσει και έπειτα παραλαμβάνει από την επιχείρηση συμπληρωμένη την βεβαίωση αποδοχής (ΕΝΤΥΠΟ Ε03) και το έντυπο Ειδικής Σύμβασης Εργασίας σε 3 αντίγραφα, τα οποία προσκομίζει στη Γραμματεία ή στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης τα οποία κοινοποιούνται στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης.

ΒΗΜΑ 5ο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

5.1 Η Επιτροπή Π.Α. ελέγχει τις Βεβαιώσεις αποδοχής (ΕΝΤΥΠΟ Ε03) και εγκρίνει τις τοποθετήσεις φοιτητών/τριών σε Π.Α. εφόσον διαπιστώσει την:
• Συνάφεια του αντικειμένου της Π.Α. με το γνωστικό αντικείμενο του φοιτητή/τρια,
• Επάρκεια και καταλληλότητα της στελέχωσης σε διοικητικό και τεχνικό προσωπικό και της υποδομής του φορέα υποδοχής για την υλοποίηση της Π.Α.
Ως κριτήρια επιλογής των φοιτητών/τριών στην περίπτωση περισσοτέρων υποψηφίων από τις διαθέσιμες θέσεις Π.Α. θεωρούνται:
• Η απόδοση του φοιτητή/τρια στα συναφή μαθήματα με το αντικείμενο της Π.Α.
• Το εξάμηνο του φοιτητή/τρια.
• Το ενδιαφέρον του φοιτητή/τρια για το αντικείμενο της Π.Α.

5.2 Ορίζει έναν Επόπτη Π.Α. για κάθε φοιτητή/τρια, με τα εξής καθήκοντα :
• Επίσκεψη σε τακτά χρονικά διαστήματα στο χώρο υλοποίησης της Π.Α. και έλεγχος των συνθηκών άσκησης, του αντικειμένου εργασίας και της απόδοσης του φοιτητή/τριας,
• Έλεγχος του ημερησίου ημερολογίου περίληψης εργασιών που τηρεί ο φοιτητής/τρια, σε ειδικό τμήμα του βιβλίου Π.Α.
• Σύνταξη μηνιαίας και τελικής έκθεσης αξιολόγησης της Π.Α, σε ειδικό τμήμα του βιβλίου Π.Α.
• Καθοδήγηση του φοιτητή/τριας καθ’ όλη τη διάρκεια της Π.Α. για την καλύτερη διεξαγωγή της.
• Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Π.Α. (ΕΝΤΥΠΟ Β)

5.3 Εκδίδει Βεβαίωση, με την οποία εγκρίνει την τοποθέτηση του φοιτητή/τρια στην επιχείρηση. (ΕΝΤΥΠΟ Ε05)
5.4 Δημιουργεί ένα συγκεντρωτικό πίνακα, ο οποίος περιέχει, για κάθε φοιτητή/τρια, τα στοιχεία του, τα στοιχεία του φορέα, τον τόπο πραγματοποίησης της Π.Α., τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της Π.Α. και το ονοματεπώνυμο του επόπτη καθηγητή.
5.5 Τα πρακτικά των συνεδριάσεων γνωστοποιούνται στην γραμματεία του τμήματος μαζί με τις βεβαιώσεις, τις συμβάσεις και τον συγκεντρωτικό πίνακα.

ΒΗΜΑ 6ο

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

6.1 Η Γραμματεία μεριμνά για την υπογραφή των συμβάσεων από τον Προϊστάμενο του Τμήματος. (ΕΝΤΥΠΟ Ε04)

ΒΗΜΑ 7ο

Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

7.1 Ο φοιτητής/τρια μπορεί να εργαστεί στην επιχείρηση (ή την υπηρεσία) που εγκρίθηκε από την επιτροπή Π.Α. του τμήματος για να εκπονήσει την πρακτική του και ζητά από την Γραμματεία :
• 2 Συμβάσεις Εργασίας. (ΕΝΤΥΠΟ Ε04)
• Τη Βεβαίωση Τοποθέτησης της Ε. Π. Άσκησης. (ΕΝΤΥΠΟ Ε05)
• Βιβλίο Π.Α. Φοιτητή/τρια (Από την βιβλιοθήκη του ΤΕΙ )
• Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Π.Α. για την επιχείρηση.(ΕΝΤΥΠΟ Γ)
• Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Π.Α. για τον φοιτητή. (ΕΝΤΥΠΟ Α)
7.2 Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο φοιτητής/τρια πρέπει ανά εβδομάδα να γράφει στο βιβλίο πρακτικής άσκησης το αντικείμενο στο οποίο απασχολήθηκε.

7.3 Αφού λήξει η εξάμηνη πρακτική άσκηση και εντός 3 μηνών, ο φοιτητής/τρια θα πρέπει να καταθέσει στη Γραμματεία του τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά για να επικυρώσει την πρακτική του:
• Αίτηση στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ του Τμήματος - στο πρωτόκολλο Γραμματείας – ΓΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. (ΕΝΤΥΠΟ Ε06)
• Το βιβλίο, συμπληρωμένο για όλη τη διάρκεια της εργασίας του φοιτητή/τριας και υπογεγραμμένο από τον ίδιο το φοιτητή/τρια, τον επόπτη εργασίας του, ο οποίος θα πρέπει να είναι απόφοιτος τουλάχιστον Τ.Ε.Ι. συναφούς αντικειμένου με την ειδικότητα του φοιτητή/τριας, και από τον επόπτη εκπαιδευτικό.
• Απόσπασμα ατομικής ασφάλισης (ή βεβαίωση του εργοδότη επικυρωμένη από το ΙΚΑ)
• Βεβαίωση της Υπηρεσίας που να αναφέρει το αντικείμενο και τη διάρκεια της απασχόλησης του φοιτητή/τριας.
• Συμπληρωμένα ερωτηματολόγια από την υπεύθυνο της επιχείρησης και από τον ίδιο.

ΒΗΜΑ 8ο

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

8.1 Η Γραμματεία του Τμήματος δέχεται αιτήσεις φοιτητών/τριών για την ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. (ΕΝΤΥΠΟ Ε06)
8.2 Η Γραμματεία του Τμήματος κοινοποιεί στην Επιτροπή Π.Α. τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με όλα τα δικαιολογητικά.

ΒΗΜΑ 9ο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

9.1 Η Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά του φοιτητή/τριας, και εφόσον όλα τα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τον κανονισμό τότε επικυρώνει την Πρακτική του φοιτητή/τριας και εκδίδει την βεβαίωση επικύρωσης. (ΕΝΤΥΠΟ Ε06)
9.2 Στην περίπτωση που η επιτροπή απορρίψει την πρακτική του φοιτητή/τριας, τότε εισηγείται το θέμα στο Συμβούλιο του Τμήματος.
9.3 Γνωστοποιεί τα πρακτικά στη Γραμματεία του Τμήματος.

ΒΗΜΑ 10ο

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

10.1 Η Γραμματεία του Τμήματος διατηρεί αρχείο της Πρακτικής Άσκησης. Το αρχείο αυτό πρέπει να περιέχει α) τα πρακτικά συνεδριάσεων της Επιτροπής Π.Α., και β) τον φάκελο του κάθε φοιτητή/τριας, που πρέπει να αποτελείται από :
• την αίτηση του φοιτητή/τριας για Έγκριση/Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης. (ΕΝΤΥΠΟ Ε01)
• τη βεβαίωση πραγματοποίησης εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης του φοιτητή/τριας από την γραμματεία. (ΕΝΤΥΠΟ Ε02)
• τη βεβαίωση αποδοχής φοιτητή/τριας για Πρακτική Άσκηση. (ΕΝΤΥΠΟ Ε03)
• τη βεβαίωση Τοποθέτησης Πρακτικής Άσκησης. (ΕΝΤΥΠΟ Ε04)
• την ειδική σύμβαση εργασίας για Πρακτική Άσκηση. (ΕΝΤΥΠΟ Ε05)
• το συμπληρωμένο βιβλίο Πρακτικής Άσκησης.
• απόσπασμα ατομικής ασφάλισης (ή βεβαίωση του εργοδότη επικυρωμένη από το ΙΚΑ).
• τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια (ΕΝΤΥΠΑ Α Β και Γ)
• την αίτηση / βεβαίωση επικύρωσης της Π.Α. (ΕΝΤΥΠΟ Ε06)

11. Οδηγίες για τη συμπλήρωση του βιβλίου Πρακτικής Άσκησης:

1. Το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης τηρείται από τον ασκούμενο φοιτητή καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο για τη διεξαγωγή και αξιολόγησή της.
2. Το φύλλο με τις περιλήψεις των εργασιών της ημέρας του ασκούμενου, συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον ίδιο, σε εβδομαδιαία βάση, καθώς και ο σχετικός χώρος με σημειώσεις και παρατηρήσεις του (εβδομαδιαία έκθεση ασκούμενου).
3. Ο φορέας απασχόλησης του ασκούμενου, μέσω του επόπτη που ορίζει, συντάσσει εβδομαδιαία συνοπτική έκθεση επίδοσης του ασκούμενου, συμπληρώνοντας το σχετικό πίνακα.
4. Στο τέλος κάθε μήνα πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος συντάσσει έκθεση για τις εργασιακές του εμπειρίες, στον ειδικό χώρο του βιβλίου αυτού.
5. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος αποτυπώνει, στον ειδικό χώρο του βιβλίου αυτού τις γενικότερες παρατηρήσεις στην συνολική (εξαμηνιαία) έκθεση του ασκούμενου.
6. Ομοίως, ο φορέας απασχόλησης του ασκούμενου, μέσω του επόπτη που ορίζει, συντάσσει συνολική εξαμηνιαία έκθεση με τις δικές του παρατηρήσεις στον ειδικό χώρο του βιβλίου.
7. Τέλος ο επόπτης εκπαιδευτικός σημειώνει τις δικές του παρατηρήσεις στην συνολική εξαμηνιαία έκθεση του επόπτη εκπαιδευτικού, και στην τελευταία σελίδα τη δήλωση, την οποία αξιολογεί και συνυπογράφει ο Πρόεδρος του Τμήματος.

Παράδειγμα συμπλήρωσης
• Στη σελίδα 5 του βιβλίου εκτός από τα στοιχεία που συμπληρώνονται, πρέπει να υπάρχει υπογραφή εργοδότη και σφραγίδα της επιχείρησης. (pv_1.pdf)
• Συμπλήρωση των εργασιών της ημέρας (pv_2.pdf).
• Συμπλήρωση της εβδομαδιαίας έκθεσης ασκούμενου και εβδομαδιαίας έκθεσης Επόπτη από τον φορέα απασχόλησης (pv_3.pdf).
• Συμπλήρωση της μηνιαίας έκθεσης ασκούμενου (pv_4.pdf).
• Συμπλήρωση της συνολικής εξαμηνιαίας έκθεσης ασκούμενου (pv_5.pdf).
• Συμπλήρωση της συνολικής εξαμηνιαίας έκθεσης του Επόπτη από τον φορέα απασχόλησης (pv_6.pdf).
• Συμπλήρωση της συνολικής εξαμηνιαίας έκθεσης του Επόπτη εκπαιδευτικού (pv_7.pdf).
• Συμπλήρωση της δήλωσης στην τελευταία σελίδα από τον Επόπτη Εκπαιδευτικό (pv_8.pdf).

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληροί ένας φοιτητής προκειμένου να κάνει Πρακτική Άσκηση?

Σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος ΔΣΕ (αρ. Πρακτικού 26/19-4-16 Θέμα 8α. «Τροποποίηση Κανονισμού Πρακτικής Άσκησης»), οι προϋποθέσεις έναρξης Πρακτικής Άσκησης τροποποιούνται από 4/5/2016 ως εξής:

Οι φοιτητές του Τμήματος οι οποίοι ενδιαφέρονται να κάνουν την πρακτική τους άσκηση θα πρέπει :

α) να έχουν περατώσει το έβδομο τυπικό εξάμηνο

β) Να οφείλουν κατά ανώτατο όριο πέντε μαθήματα εκ των οποίων το ένα να είναι ειδικότητας.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜ. Δ.Σ.Ε.
Α/Α ΕΞΑΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1 Δ2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΙΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
2 Ε2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
3 Ε4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
4 ΣΤ1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
5 ΣΤ3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΟ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
6

 

ΣΤ6

ή

ΣΤ7

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ή

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

7 Ζ1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
8 Ζ2 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ/ΑΠΟΘΗΚΩΝ
9 Ζ3 ΕΝΔΟΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
ΤΟ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ζ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
10

 

Ζ4

ή

Ζ6

 

ή

Ζ7

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ή

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ή

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

Οι σπουδαστές μπορούν άμεσα μέσω του συνδέσμου της Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης φοιτητών https://e-gram.teilam.gr/unistudent/, να έχουν την πλήρη εικόνα των μαθημάτων τους, χωρίς να μεσολαβεί η Γραμματεία του Τμήματος. Η είσοδος στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση των κωδικών που έχουν οι φοιτητές για την είσοδό τους στον «ΕΥΔΟΞΟΣ».

Πώς θα βρούμε φορέα απασχόλησης; Μπορούμε να προτείνουμε φορέα της επιλογής μας;

Για διαθέσιμες θέσεις ΠΑ στην Ελλάδα μπορούν οι φοιτητές να επισκεφτούν τον ιστότοπο atlas.grnet.gr/PracticeOffers όπου χρησιμοποιούν τους κωδικούς ¨εύδοξος¨που έχουν λάβει από το οικείο τους ίδρυμα.

Επίσης οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθούν τις Αγγελίες που ανακοινώνονται από το παρόν site.

Τέλος οι φοιτητές μπορούν με δική τους πρωτοβουλία να έρθουν σε επαφή με φορείς απασχόλησης και να τους προτείνουν να πραγματοποιήσουν εκεί την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση.

Από ποιόν γίνεται η τοποθέτηση; Τι χρειάζεται να προσκομίσουμε στον φορέα την πρώτη ημέρα της τοποθέτησής μας;

Η τοποθέτηση των φοιτητών/τριων και ο ορισμός των εποπτών γίνεται από τη Τριμελή Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης ύστερα από εξέταση όλων των αιτήσεων των φοιτητών/τριων.

Εφόσον ενημερωθούν οι φοιτητές/τριες που έχουν τοποθετηθεί και πριν αρχίσουν πρακτική άσκηση οι φοιτητές/τριες πρέπει να προσέλθουν στη γραμματεία για τη παράδοση των εντύπων του/της φοιτητή/τριας  και για την παραλαβή των εντύπων που απαιτείται να συμπληρωθούν από τον φορέα και να επιστραφούν στη γραμματεία.

Αμέσως μετά απευθύνονται στο ΙΚΑ της περιοχής τους (με την φωτοτυπία της σύμβασης, την ταυτότητα και το Α.Φ.Μ. τους), ώστε να απογραφούν και να πάρουν Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ και να προχωρήσει η διαδικασία της ασφάλισής τους.

Δικαιούμαστε Βιβλιάριο Ασθενείας με τα ένσημα που μας παρέχει η απασχόλησή μας στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης;

Τα ένσημα της πρακτικής άσκησης καλύπτουν μόνο τον κίνδυνο ατυχήματος. Επομένως δεν δικαιούνται με αυτά οι ασκούμενοι να βγάλουν βιβλιάριο ασθενείας, ή να επιδοτηθούν με επίδομα ανεργίας.

Ποιος είναι ο επόπτης καθηγητής, πρέπει να επικοινωνεί ο ασκούμενος φοιτητής μαζί του;

Το όνομα του επόπτη καθηγητή αναγράφεται στο πρακτικό τοποθέτησης σπουδαστών. Εφόσον ενημερωθεί ο φοιτητής από τη γραμματεία, πρέπει να επικοινωνήσει μαζί του ο φοιτητής και να τον ενημερώσει σε ποιο φορέα απασχολείται, ποιος είναι ο υπεύθυνος του φορέα που τον επιβλέπει και το τηλέφωνό του. Επίσης οποιαδήποτε απορία έχει ο φοιτητής ,όσον αφορά το βιβλίο πρακτικής άσκησης ή τη Τεχνική έκθεση ΠΑ, απευθύνεται στον αρμόδιο επόπτη,ο οποίος στο τέλος της ΠΑ θα τα ελέγξει.

Πόσες ώρες πρέπει να απασχολούμαστε; Δικαιούμαστε άδεια από το πρόγραμμα;

Οι ασκούμενοι απασχολούνται καθημερινά οκτώ ώρες (πενθήμερο).
Οι ασκούμενοι δικαιούνται μόνον εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη του φορέα απασχόλησης να κάνουν χρήση αδείας για 5 εργάσιμες ημέρες συνολικά είτε για λόγους ασθενείας είτε για εκπλήρωση των φοιτητικών τους υποχρεώσεων, είτε για οποιουσδήποτε άλλους σοβαρούς λόγους. Οι απουσίες καταχωρίζονται στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, θεωρούνται και υπογράφονται από τον επόπτη Εκπαιδευτικό και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από τον Πρόεδρο του Τμήματος.

Εάν χρειαστεί να απουσιάσουν κάποιες ημέρες επί πλέον εναπόκειται στον φορέα απασχόλησης να αποφασίσει, αν θα τους επιτρέψει να απουσιάσουν και να αναπληρώσουν τις ημέρες αυτές στο τέλος της πρακτικής τους άσκησης, χωρίς να μεταβληθεί το ποσό της πληρωμής τους.

Πόσες φορές μπορούμε να κάνουμε πρακτική άσκηση;

Κάθε φοιτητής δικαιούται να απασχοληθεί σε θέση πρακτικής άσκησης μόνο μια φορά.

Ποια είναι η οικονομική επιβάρυνση των φορέων;

Η οικονομική επιβάρυνση των φορέων είναι η εξής:

·         Σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, στον φοιτητή/ήτρια καταβάλλεται το 80% του βασικού ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά, με βάση την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Ο εργοδότης μετά την ολοκλήρωση της εξάμηνης πρακτικής άσκησης δικαιούται από τον ΟΑΕΔ το 50% της αποζημίωσης που έχει καταβάλλει στο φοιτητή.

·         Σε θέσεις του Δημόσιου, και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, από το Φορέα Απασχόλησης καταβάλλεται το ποσό που προβλέπεται από την κείμενη ισχύουσα νομοθεσία.
Μπορεί να διακοπεί η πρακτική άσκηση σε ένα φορέα αν δεν μας αρέσει; Πρέπει να ειδοποιηθεί το ΓΠΑ;

Αν θέλει ο ασκούμενος να διακόψει την πρακτική του άσκηση διότι η εργασία που διεκπεραιώνει δεν έχει σχέση με το αντικείμενο σπουδών του η για κάποιο άλλο σοβαρό λόγο, θα πρέπει να ενημερώσει το μέλος Ε.Π. που τον επιβλέπει μέσα στο πρώτο δεκαήμερο και να το συζητήσει μαζί του. Η γραμματεία και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΠΑ πρέπει να ειδοποιείται άμεσα.

Πρέπει να ενημερώνεται το τμήμα σε περίπτωση που αλλάζει ο υπεύθυνος επίβλεψης του φορέα;

Πρέπει να ενημερώνεται η γραμματεία και το μέλος Ε.Π. που επιβλέπει τον ασκούμενο, για να γνωρίζουν σε ποιόν να απευθύνονται για ενημέρωση σχετικά με την πορεία της πρακτικής άσκησης και για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει.

Μπορώ να κάνω Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό;

Πληροφορίες για την κινητικότητα φοιτητών για Πρακτική Άσκηση (Erasmus placement) θα βρείτε εδώ:
http://erasmus.teiste.gr/index.php/organosi-kinitikotitas/kinitikotita-praktiki


 

Έντυπα – Οδηγίες – Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης

Αμοιβή Πρακτικής Άσκησης στον Ιδιωτικό Τομέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Σύμφωνα με την υπ αριθμ ΦΕΚ 2030/21-4-2022 θέμα: Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα τριανταένα ευρώ και ογδόντα-πέντε λεπτά (31,85 €). Η απόφαση αυτή ισχύει […]

Posted in featured, Ανακοινώσεις, Έγγραφα και Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης (download) | Comments Off on Αμοιβή Πρακτικής Άσκησης στον Ιδιωτικό Τομέα

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για πρακτική άσκηση (Πρακτική Άσκηση Οκτωβρίου 2021)

Posted in featured, Ανακοινώσεις, Έγγραφα και Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης (download) | Comments Off on Έναρξη υποβολής αιτήσεων για πρακτική άσκηση (Πρακτική Άσκηση Οκτωβρίου 2021)

Τοποθέτηση φοιτητών – Δ.Σ.Ε -Πρακτική Άσκηση – ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

Posted in Ανακοινώσεις, Έγγραφα και Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης (download) | Comments Off on Τοποθέτηση φοιτητών – Δ.Σ.Ε -Πρακτική Άσκηση – ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

Έναρξη νέας Πρακτικής Άσκησης από 22-06-2021 & ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις, Έγγραφα και Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης (download) | Comments Off on Έναρξη νέας Πρακτικής Άσκησης από 22-06-2021 & ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης

Την Τετάρτη 12-05-2021 θα γίνει ενημέρωση  στο Μ.Teams ώρα  18.00 μ.μ  σχετικά με τις νέες εξελίξεις στην Π.Α (παρατάσεις, νέες συμβάσεις κλπ).Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές  να συνδεθούν με το κωδικό  a9j9t0v ώστε να λυθούν άμεσα όλες οι απορίες τους.Χρήστος ΛάλλοςΛέκτορας ΕφαρμογώνΜέλος της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης Π.Σ. Δ.Σ.Ε. (Θήβα)

Posted in Ανακοινώσεις, Έγγραφα και Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης (download) | Comments Off on Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης

Ανακοίνωση Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης σχετικά με την ΚΥΑ: Αρ.1331/5.4.2021

Posted in Ανακοινώσεις, Έγγραφα και Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης (download) | Comments Off on Ανακοίνωση Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης σχετικά με την ΚΥΑ: Αρ.1331/5.4.2021

Πρακτική Άσκηση εξ αποστάσεως

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες, Σύμφωνα με την απόφαση της 32ης/19-02-2021 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Ένταξης (κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης), εγκρίνεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Προγράμματος Σπουδών Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού. Οι ενεργές συμβάσεις Π.Α. που ανεστάλησαν λόγω των περιοριστικών μέτρων […]

Posted in Ανακοινώσεις, Έγγραφα και Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης (download) | Comments Off on Πρακτική Άσκηση εξ αποστάσεως

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Posted in featured, Ανακοινώσεις, Έγγραφα και Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης (download) | Comments Off on ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Ανακοίνωση αναστολής πρακτικής άσκησης φοιτητών Δ.Σ.Ε

Posted in featured, Ανακοινώσεις, Έγγραφα και Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης (download) | Comments Off on Ανακοίνωση αναστολής πρακτικής άσκησης φοιτητών Δ.Σ.Ε

Ανακοίνωση Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης.

Στο σύνδεσμο: https://mediasrv.aua.gr/eclass/modules/user/index.php?course=2678 υπάρχουν οδηγίες και έγγραφα σχετικά με την πρακτική άσκηση. Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι/νες να κάνουν την εγγραφή τους για μία πιο σύντομη ενημέρωση και επικοινωνία μας. Χρήστος Λάλλος Λέκτορας Εφαρμογών Μέλος της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης τμήματος Δ.Σ.Ε (Θήβα)

Posted in featured, Ανακοινώσεις, Έγγραφα και Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης (download) | Comments Off on Ανακοίνωση Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης.

Οδηγίες για Πρακτική Άσκηση από 11-05-2020

Posted in featured, Ανακοινώσεις, Έγγραφα και Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης (download) | Comments Off on Οδηγίες για Πρακτική Άσκηση από 11-05-2020

ΛΗΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε  σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237   λήγει η  αναστολή των Πρακτικών Ασκήσεων των φοιτητών/τριών. Οι φοιτητές/τριες  θα ξεκινήσουν   την Πρακτική τους Άσκηση στις 11/05/2020 και μέχρι να συμπληρώσουν το διάστημα των έξι μηνών.  Επισυνάπτεται  το αρχείο με την σχετική ΚΥΑ. Οι φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες ΔΕΝ […]

Posted in featured, Ανακοινώσεις, Έγγραφα και Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης (download), Πρακτική Άσκηση | Comments Off on ΛΗΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Posted in Ανακοινώσεις, Έγγραφα και Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης (download), Πρακτική Άσκηση | Comments Off on ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Βιβλίο Πρακτικής άσκησης

Posted in Έγγραφα και Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης (download) | Comments Off on Βιβλίο Πρακτικής άσκησης

Έντυπα Πρακτικής Άσκησης

E01_ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΈΓΚΡΙΣΗ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ-ΆΣΚΗΣΗΣ_TEISTE-ΜΕ-ΣΥΜΒΑΣΗ-ΕΣΠΑ.doc E01_ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΈΓΚΡΙΣΗ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ-ΆΣΚΗΣΗΣ_ΜΕ-ΣΥΜΒΑΣΗ-ΟΑΕΔ.doc E03_Βεβαίωση-αποδοχής-από-φορέα-απασχόλησης_TEISTE_NEW.pdf E06_ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ-ΠΑ-ΕΣΠΑ.doc E06_ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ-ΠΑ_ΣΥΜΒΑΣΗ-ΟΑΕΔ.doc E07_EΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-1-ΦΟΙΤΗΤΗ.doc E08_ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ_ΑΣΚΗΣΗΣ.doc E09_ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ.doc E04 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (2016)      

Posted in Ανακοινώσεις, Έγγραφα και Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης (download) | Comments Off on Έντυπα Πρακτικής Άσκησης

Κανονισμός Εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης

Ο «Κανονισμός Εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης» απευθύνεται προς όλους τους εμπλεκόμενους με τη διαδικασία της Πρακτικής Άσκησης, τους φοιτητές/τριες, τις επιχειρήσεις και τα αρμόδια όργανα των Τμημάτων. Περιγράφει βήμα προς βήμα τη διαδικασία της Πρακτικής Άσκησης με σκοπό την καλύτερη κατανόησή της από όλους τους χρήστες και κατά συνέπεια αρτιότερη οργάνωση […]

Posted in Ανακοινώσεις, Έγγραφα και Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης (download) | Comments Off on Κανονισμός Εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης

Συμπλήρωση Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης (Οδηγίες – Υποδείγματα)

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του βιβλίου Πρακτικής Άσκησης (το οποίο συνοδεύεται από Υ.Δ. φοιτητήYp_Dhlwsh_PRAKTIKH, Πρωτότυπη Βεβαίωση ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης από τον φορέα απασχόλησης &  Βεβαίωση ασφάλισης (150 ενσ.)): Το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης τηρείται από τον ασκούμενο φοιτητή καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης και δεν μπορεί να […]

Posted in Έγγραφα και Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης (download) | Comments Off on Συμπλήρωση Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης (Οδηγίες – Υποδείγματα)

 

Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης

Πρακτική άσκηση στην VIANOX

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις, Πρακτική Άσκηση | Comments Off on Πρακτική άσκηση στην VIANOX

Θέση Πρακτικής Άσκησης – Olympus

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις, Πρακτική Άσκηση | Comments Off on Θέση Πρακτικής Άσκησης – Olympus

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Η εταιρεία PICCANTA Εργοστάσιο Τροφίμων, πρωτοπόρος βιομηχανία παραγωγής σαλτσών από το 1975 με έδρα τις Αχαρνές Αττικής, αναζητεί άτομο για πρακτική άσκηση στον τομέα του logistics, με προοπτική για μόνιμη εργασία μετά το πέρας της πρακτικής. Απαραίτητα προσόντα: συνέπεια, ομαδικότητα, παραγωγικότητα. Γίνε μέλος στην ομάδα της Piccanta. Αποστολή βιογραφικών μέσω […]

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις, Πρακτική Άσκηση | Comments Off on ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Θέση Πρακτικής Άσκησης

Θέρση

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις, Πρακτική Άσκηση | Comments Off on Θέση Πρακτικής Άσκησης

Αγγελία για πρακτική άσκηση / ΣΠΑΝΕΛΑΣ ΑΕ

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Πρακτική Άσκηση | Comments Off on Αγγελία για πρακτική άσκηση / ΣΠΑΝΕΛΑΣ ΑΕ

Θέση Πρακτικής Άσκησης – ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις, Πρακτική Άσκηση | Comments Off on Θέση Πρακτικής Άσκησης – ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ

Ολυμπιακή Ζυθοποιία – Πρακτική άσκηση

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις, Πρακτική Άσκηση | Comments Off on Ολυμπιακή Ζυθοποιία – Πρακτική άσκηση

Θέση Πρακτικής άσκησης

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΠΕΛΣΗ ΟΕ με αντικείμενο την εισαγωγή και χονδρική πώληση ρολογιών,κοσμημάτων και ειδών δώρου και εδρεύει στην οδό Πολυκλείτου 1 Μοναστηράκι,αναζητά 1 φοιτητή/τρια από το τμήμα διοίκησης συστημάτων εφοδιασμού για πρακτική άσκησης , ως υπάλληλος γραφείου στο τμήμα αποθήκης και τιμολόγησης της εταιρείας μας. Επικοινωνία  στο mail nikos@belsis.gr και στο τηλέφωνο […]

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Θέση Πρακτικής άσκησης

ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις, Πρακτική Άσκηση | Comments Off on ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Αναζήτηση υποψήφιου πρακτικής EL PACK A.E.

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Αναζήτηση υποψήφιου πρακτικής EL PACK A.E.

Αγγελία για Πρακτική άσκηση

Η εταιρεία μας, DECON S.A. με έδρα τον Ασπρόπυργο, αναζητά έναν (1) φοιτητή / φοιτήτρια  από το τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού για πρακτική άσκηση ( υπάλληλος γραφείου στο τμήμα αποθήκης – διακίνησης ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλ. 210 4617551 123, MEGARIDOS str., P.O 193 00 ASPROPYRGOS, Tel: +30 210 461 […]

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Αγγελία για Πρακτική άσκηση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση στην 4CAST LOGISTICS IKE

Η 4CAST LOGISTICS IKE δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής υπηρεσιών logistics, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες μας. Η εταιρεία μας διαθέτει τρεις (3) εγκαταστάσεις σε Περιστέρι – Ασπρόπυργο – Μάνδρα και στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης, καλούμε για πρακτική άσκηση τους ενδιαφερόμενους φοιτητές του τμήματος «Logistics/ Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας», όπως μας αποστείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail: sales@4castlogistics.gr […]

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση στην 4CAST LOGISTICS IKE

Πρακτική άσκηση Hamed 2023 /2024

Πρακτική άσκηση 2023 /2024 Η Χαλαμπαλάκης ΑΕΒΕ είναι μία εμπορική εταιρεία, με 43 χρόνια πορείας στο χώρο της υγείας. Κύρια δραστηριότητα της μεταξύ άλλων αποτελεί η εμπορία ιατρικών ειδών, ορθοπεδικών, προϊόντων υγείας & ανατομικών παπουτσιών. Η εταιρεία διαθέτει σήμερα στο ενεργητικό της 3 φυσικά καταστήματα, 2 ηλεκτρονικά και διαχειρίζεται 4 […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Πρακτική Άσκηση | Comments Off on Πρακτική άσκηση Hamed 2023 /2024

Αγροτικός Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ – Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Πρακτική άσκηση φοιτητών για την εγκατάσταση της Εταιρίας μας στην Θήβα. Με εκτίμηση,   Tasos Karagiannis Deputy HR Manager House of Agriculture Spirou S.A. 5 Markoni str., Athens-Greece, Postal Code 122 42 Tel.: +30 210 3497500 Mob. : +30 6936 760 020 E-mail:people@spirou.gr https://www.spirou.gr  

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Αγροτικός Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ – Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Πρακρική Άσκηση ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ-FOOD LOGISTICS

«Στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης του τμήματος, αναζητούμε άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώση και εμπειρία γύρω από τη ψυκτική αλυσίδα. Θα παρακολουθήσουν και θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες των τμημάτων παραλαβής, αποθήκευσης, παράδοσης, μεταφοράς, διαμεταφοράς, ποιοτικού ελέγχου και συσκευασίας. Αναφορικά με τα στοιχεία επικοινωνίας, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να απευθυνθούν […]

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις, Πρακτική Άσκηση | Comments Off on Πρακρική Άσκηση ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ-FOOD LOGISTICS

Eκδήλωση ενδιαφέροντος για Πρακτική

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις, Πρακτική Άσκηση | Comments Off on Eκδήλωση ενδιαφέροντος για Πρακτική

Αγγελία για Πρακτική Άσκηση

Εκ μέρους του Φροντιστηρίου Μ.Ε. και κέντρου μελέτης Δημοτικού “Μέθοδος” ζητείται φοιτητής/φοιτήτρια για πρακτική άσκηση (Οργάνωση & Διοίκηση, Logistics, Marketing, Τιμολόγηση, Λογιστική, Επιχειρηματικότητα). Για πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών: info@methodos.pro Διέυθυνση: Αυλίδος 3 Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2262400149 | 6947314057 Υπεύθυνος σπουδών: Λαζαρίδης Νίκος

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Αγγελία για Πρακτική Άσκηση

Θέσεις πρακτικής άσκησης HaMed2023

Πρακτική άσκηση HaMed2023 Η HaMed Χαλαμπαλάκης ΑΕΒΕ είναι μία εμπορική εταιρεία, με 43 χρόνια επιτυχημένης πορείας στο ενεργητικό της. Κύρια δραστηριότητα της μεταξύ άλλων αποτελεί η εμπορία ιατροτεχνολογικών ειδών, ορθοπεδικών, προϊόντων υγείας & ανατομικών παπουτσιών. Διαθέτει 3 φυσικά καταστήματα, 2 ηλεκτρονικά και διαχειρίζεται 4 brands (HaMed, Medi-Shop, HealthyFeet, Footband). Κατά τη διάρκεια της […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Πρακτική Άσκηση | Comments Off on Θέσεις πρακτικής άσκησης HaMed2023

Αναζήτηση ατόμου για πρακτική

Makios Logistics, στην περιοχή του Ασπροπύργου. Αναζητούμε επί πτυχίω φοιτητές για πρακτική στην εγκατάστασή μας.   Ourania Kouklaki   Officer, HR Department  Agias Sofias 23, Aspropyrgos 193 00, Attica GR   https://makioslogistics.com

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Αναζήτηση ατόμου για πρακτική

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις, Πρακτική Άσκηση | Comments Off on ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ

Αγγελία πρακτικής άσκησης – EDF RENEWABLES SERVICES HELLAS

Η εταιρία EDF RENEWABLES SERVICES HELLAS δραστηριοποιείται στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η πρακτική αφορά ένα άτομο στην αποθήκη της εταιρείας, η οποία βρίσκετε στη θέση Χάνι Αδάμ στον ΑΣΠΡΌΠΥΡΓΟ ΑΤΤΙΚΉΣ. ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΊΝΑΙ: ΔΕΥΤΈΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 9:00 Π.Μ. – 5:00 Μ.Μ. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περεταίρω πληροφορία, μπορείτε […]

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις, Πρακτική Άσκηση | Comments Off on Αγγελία πρακτικής άσκησης – EDF RENEWABLES SERVICES HELLAS

Θέση Πρακτικής Άσκησης στην Εταιρεία Υδρομαρίν ΑΕ

Η Εταιρεία Υδρομαρίν ΑΕ, με έδρα το Αιγάλεω αναζητάει φοιτήτρια-Φοιτητή από το τμήμα Logistics, για να πραγματοποιήσει την πρακτική της/του.  Η Υδρομαρίν ΑΕ είναι πρωτοπόρος εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στην αγορά Ύδρευσης-Θέρμανσης-Φυσικού Αερίου-Κλιματισμού. Η ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε. στεγάζεται σε 5700 m2 από τα οποία τα 4500 m2 αποτελούν τις αποθήκες και την […]

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις, Πρακτική Άσκηση | Comments Off on Θέση Πρακτικής Άσκησης στην Εταιρεία Υδρομαρίν ΑΕ

Θέση Πρακτικής Άσκησης ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ-FOOD LOGISTICS

«Στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης του τμήματος, αναζητούμε άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώση και εμπειρία γύρω από τη ψυκτική αλυσίδα. Θα παρακολουθήσουν και θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες των τμημάτων παραλαβής, αποθήκευσης, παράδοσης, μεταφοράς, διαμεταφοράς, ποιοτικού ελέγχου και συσκευασίας. Αναφορικά με τα στοιχεία επικοινωνίας, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να απευθυνθούν στον […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις, Πρακτική Άσκηση | Comments Off on Θέση Πρακτικής Άσκησης ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ-FOOD LOGISTICS

Πρακτική άσκηση στην Πίτες Κολιός ΑΕ

Η εταιρία Πίτες Κολιός ΑΕ, με έδρα την Μαγούλα Αττικής, αναζητά φοιτητή από το τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού για πρακτική άσκηση στην αποθήκη του εργοστασίου, με δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας και μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2105555445 ή να στείλουν το […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις, Πρακτική Άσκηση | Comments Off on Πρακτική άσκηση στην Πίτες Κολιός ΑΕ

Θέση Πρακτικής Άσκησης στην Ιωνική Σφολιάτα

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Πρακτική Άσκηση | Comments Off on Θέση Πρακτικής Άσκησης στην Ιωνική Σφολιάτα

Πρακτική άσκηση στη ZIEGLER HELLAS SA

Η μόνη προϋπόθεση για τους ενδιαφερόμενους είναι Να είναι από το τμήμα διοίκηση συστημάτων εφοδιασμού Να γνωρίζουν τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα ( Αγγλικά ) Παρακαλώ τα βιογραφικά να στέλνονται στο info@zieglerhellas.gr Για επιπλέον διευκρινήσεις είμαι στην διάθεση σας Kostas Konstantopoulos Manager Ziegler Hellas SA ZIEGLER HELLAS SA Poseidonos Ave. 80 […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης | Comments Off on Πρακτική άσκηση στη ZIEGLER HELLAS SA

Θέση Πρακτικής Άσκησης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Maryland Property Services στο πλαίσιο ανάπτυξης της αναζητά υπάλληλο γραφείου για πρακτική άσκηση με πολυ καλή γνώση Αγγλικών και άριστη χρήση Η/Υ, Microsoft Office ( Excel, Word) ο οποίος θα απασχοληθεί στο τμήμα μίσθωσης ακινήτων. Αρμοδιότητες: Γραματειακή υποστήριξη, Διαχείριση ακινήτων (βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας μίσθωσης) Sales support (short & long […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης | Comments Off on Θέση Πρακτικής Άσκησης

Θέση Πρακτικής Άσκησης στην Y-LOGIMED Μ.Α.Ε.

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Πρακτική Άσκηση | Comments Off on Θέση Πρακτικής Άσκησης στην Y-LOGIMED Μ.Α.Ε.

Θέση Πρακτικής Άσκησης στην Altus Medical

Η Altus Medical είναι μία εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της ιατρικής, στον τομέα των διαγνωστικών μηχανημάτων. Αναζητούμε άτομο για πρακτική άσκηση στα γραφεία μας στη Πάτρα. Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους ενδιαφερόμενους τελειόφοιτους σπουδαστές σας. Αποστολές βιογραφικών: altusmedicalpc@gmail.com Τηλ επικοινωνίας: 6934783337 Δημήτρης Μακαρίτης

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Πρακτική Άσκηση | Comments Off on Θέση Πρακτικής Άσκησης στην Altus Medical

Θέση Πρακτικής Άσκησης στην Beiersdorf Hellas AE

Θέση για πρακτική άσκηση στο τμήμα του Supply Chain, θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε αν υπάρχουν υποψήφιοι ή αν μπορείτε να δημοσιεύσετε εσωτερικά στη σχολή την αγγελία μας, που θα βρείτε στο Jobs & Application | Beiersdorf.

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις, Πρακτική Άσκηση | Comments Off on Θέση Πρακτικής Άσκησης στην Beiersdorf Hellas AE

Πρακτική άσκηση στην EDF RENEWABLES SERVICES HELLAS

Η εταιρία EDF RENEWABLES SERVICES HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ δραστηριοποιείται στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η πρακτική αφορά ένα άτομο στην αποθήκη της εταιρείας, η οποία βρίσκετε στη θέση Χάνι Αδάμ στον ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΑΤΤΙΚΉΣ. ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΙΝΑΙ: ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 9:00 Π.Μ. – 5:00 Μ.Μ. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περεταίρω […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρακτική άσκηση στην EDF RENEWABLES SERVICES HELLAS

Θέση Πρακτικής Άσκησης

Εκ μέρους του Φροντιστηρίου Μ.Ε. και κέντρου μελέτης Δημοτικού “Μέθοδος” ζητείται φοιτητής/φοιτήτρια για πρακτική άσκηση (Οργάνωση & Διοίκηση, Logistics, Marketing, Τιμολόγηση, Λογιστική, Επιχειρηματικότητα)   Για πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών: info@methodos.pro Διέυθυνση: Αυλίδος 3 Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2262 400 149 | 694 731 4057 Υπεύθυνος σπουδών: Λαζαρίδης Νίκος

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Θέση Πρακτικής Άσκησης

Πρακτική Άσκηση στο εργοστάσιο της Karpea AE στα Γλυκά Νερά

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρακτική Άσκηση στο εργοστάσιο της Karpea AE στα Γλυκά Νερά

Ευκαιρία Απασχόλησης / Πρακτικής Άσκησης στην Unilever Logistics

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Ευκαιρία Απασχόλησης / Πρακτικής Άσκησης στην Unilever Logistics

Θέση Πρακτικής άσκησης στο εργ. Ελευσίνας της εταιρίας Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Θέση Πρακτικής άσκησης στο εργ. Ελευσίνας της εταιρίας Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ

Μόνιμες θέσεις εργασίας και θέσεις για Πρακτική άσκηση στην VIANOX

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Μόνιμες θέσεις εργασίας και θέσεις για Πρακτική άσκηση στην VIANOX

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης

Ενδιαφερόμαστε για πρακτική άσκηση για δύο κοπέλες για εργασία στο γραφείο αλλά και για δυο άντρες για την αποθήκη έξω δηλαδή για τις φορτώσεις . Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος Link ΕΠΕ  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ  tel : +30 2105577397 Web:     www.linkepe.gr e-mail: kantonopoulos@linkepe.gr

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Θέσεις Πρακτικής Άσκησης

Θέση εργασίας στην εταιρία «ΛΑΚΙΩΤΗΣ Α.Ε.»

Η εταιρία «ΛΑΚΙΩΤΗΣ Α.Ε.», αναζητά Supply Chain Coordinator για το ιδιόκτητο Logistics Center στον Ασπρόπυργο.

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις, Απασχόληση | Comments Off on Θέση εργασίας στην εταιρία «ΛΑΚΙΩΤΗΣ Α.Ε.»

Θέση Πρακτικής Άσκησης

Aντιπροσωπεία ειδών εκλεπτυσμένης γραφής ζητά απόφοιτη για πρακτική άσκηση με σκοπό την ( μετά το πέρας της) πρόσληψη Απαραίτητη πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Έδρα: Άλιμος τηλ 210 9852288 email:info@exclusivegifts.gr Ballas Exclusive Gifts 73 Kalamakiou Ave., 174 55 Alimos Greece Tel.: +302109852288 www.exclusivegifts.gr

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Θέση Πρακτικής Άσκησης

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

Πρακτική άσκηση σε τμήμα Logistics της εταιρίας, ως Route Planner αλλά και σε κομμάτι αποθήκης.

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

Θέση Πρακτικής Άσκησης στην εταιρεία VICTUS

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Θέση Πρακτικής Άσκησης στην εταιρεία VICTUS

Αγγελία Πρακτικής Άσκησης στην εταιρεία Logistics & Διεθνών μεταφορών THOMAIDIS LOGISTICS HELLAS S.A

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Αγγελία Πρακτικής Άσκησης στην εταιρεία Logistics & Διεθνών μεταφορών THOMAIDIS LOGISTICS HELLAS S.A

Αγγελία Πρακτικής άσκησης στη SKYWALK

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Αγγελία Πρακτικής άσκησης στη SKYWALK

Αγγελία Πρακτικής Άσκησης – Θήβα

Από Εισαγωγική Εταιρεία εποχιακών ειδών  και ειδών συσκευασίας , ζητούνται άτομα για πρακτική άσκηση για το Κέντρο Logistics ΘΗΒΑΣ, με δυνατότητα συνέχισης της εργασίας και μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης. Έναρξη απασχόλησης 01/02/2022. Πληροφορίες : Τηλ 6936867092 (κος Νίκος ) Τηλ.6936609492 & 2262071840(Κα Νεκταρία)

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Αγγελία Πρακτικής Άσκησης – Θήβα

Θέσεις Εργασίας + Θέσεις Πρακτικής στη VIANOX

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις, Απασχόληση | Comments Off on Θέσεις Εργασίας + Θέσεις Πρακτικής στη VIANOX

Αγγελία Πρακτικής Άσκησης στη Minerva Marine

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Αγγελία Πρακτικής Άσκησης στη Minerva Marine

Αγγελία Πρακτικής Άσκησης OLYMPUS ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΚΕ

Η εταιρία OLYMPUS ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΚΕ, https://olympus2004.eu/ δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο της Υγείας, προσφέροντας εξατομικευμένες υπηρεσίες logistics σε πολυεθνικές εταιρίες του κλάδου. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές για θέση Πρακτικής Άσκησης παρακαλώ να επικοινωνήσουν: Katerina Giannouli Quality Assurance & HR Manager ATHENS ¦5, LIMNOU & THASOU ST, 14235, N.IONIA m.+30 6974800917 Τ: +30 210-2821721, d. +134 F: +30 210-2821082 W: www.olympusgroup.gr [1] THESSALONIKI ¦9th km THESSALONIKIS-MOUDANION 55535, THESSALONIKI Τ:/F: +30 2310-92.91.90

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Αγγελία Πρακτικής Άσκησης OLYMPUS ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΚΕ

Αγγελία Πρακτικής Άσκησης στην Ekol Logistics

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Αγγελία Πρακτικής Άσκησης στην Ekol Logistics

Αγγελία Πρακτικής Άσκησης

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Αγγελία Πρακτικής Άσκησης

Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης

1Η ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : Εκ μέρους του Φροντιστηρίου Μ.Ε. και κέντρου μελέτης Δημοτικού “Μέθοδος” ζητείται φοιτητής/φοιτήτρια για πρακτική άσκηση (ΟΡΓΆΝΩΣΗ & ΔΙΟΊΚΗΣΗ, LOGISTICS, MARKETING, ΤΙΜΟΛΌΓΗΣΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΉ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ) ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΏΝ: info@methodos.pro  ΤΗΛΈΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ: 2262 400 149 | 694 731 4057  ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ: Λαζαρίδης Νίκος  ΦΡΟΝΤΙΣΤΉΡΙΟ Μ.Ε. ” __ΜΈΘΟΔΟΣ “_ Δίρκης 7 & Αμφίωνος – Θήβα – 32200 […]

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης

Αγγελία Πρακτικής Άσκησης

Η εταιρεία pharmacy295 προσφέρει 4-6 θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο αντικείμενο των Logistics. Η εταιρεία ανήκει στον κλάδο πώλησης ταχέως κινούμενων καταναλωτικών αγαθών (FMCG), με προϊόντα προσωπικής περιποίησης για γυναίκα -άνδρα – παιδί, συμπληρωμάτων διατροφής και άθλησης και παραφαρμάκων.  Η εταιρεία στηρίζετε στο ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce), με online κανάλι πωλήσεων (e-shop). […]

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Αγγελία Πρακτικής Άσκησης

Αγγελία Πρακτικής Άσκησης

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Αγγελία Πρακτικής Άσκησης

3 θέσεις για πρακτική άσκηση (Καρβελάς ΑΕΒΕ)

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on 3 θέσεις για πρακτική άσκηση (Καρβελάς ΑΕΒΕ)

Πρακτική Άσκηση στο τμήμα Sales Support (ΚατάστημαTotaline)

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρακτική Άσκηση στο τμήμα Sales Support (ΚατάστημαTotaline)

Αγγελία για πρακτική άσκηση (EDF RENEWABLES SERVICES HELLAS)

Η εταιρία EDF RENEWABLES SERVICES HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ δραστηριοποιείται στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  Η πρακτική αφορά ένα άτομο στην αποθήκη της εταιρείας, η οποία βρίσκεται στη θέση Χάνι Αδάμ στον ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΑΤΤΙΚΉΣ.  ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΙΝΑΙ:    ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ  9:00 Π.Μ. – 5:00 Μ.Μ. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περεταίρω πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα παρακάτω στοιχεία. ELENA SAKELLARI, ASSISTANT Email: Elena.Sakellari@edf-re.gr EDF RENEWABLES SERVICES HELLAS  120 Vas. Sofias Ave. GR 11526 Athens  Tel: +30 […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Αγγελία για πρακτική άσκηση (EDF RENEWABLES SERVICES HELLAS)

Έναρξη νέας Πρακτικής Άσκησης από 22-06-2021 & ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις, Έγγραφα και Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης (download) | Comments Off on Έναρξη νέας Πρακτικής Άσκησης από 22-06-2021 & ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Πρακτική Άσκηση – Ορθοπεδικός Κόσμος Κυφίδης

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ με έδρα την Αθήνα (Λ. Συγγρού 29) Η ΚΥΦΙΔΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ (www.kifidis-orthopedics.gr) για τις ανάγκες της εταιρίας, θα επιλέξει τον/την κατάλληλο/η υποψίο/α για: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΠΑΤΠ060521) Λίγα λόγια για το Group: Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΥΦΙΔΗΣ δραστηριοποιείται στον Ιατρικό τομέα με 24 διαφορετικά division και […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρακτική Άσκηση – Ορθοπεδικός Κόσμος Κυφίδης

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε.)

Η ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε., βιομηχανία αλουμινόχαρτου επιθυμεί να καλύψει 1 θέση πρακτικής άσκησης στο τμήμα Προμηθειών του εργοστασίου Οινοφύτων (μετακίνηση από/προς το χώρο εργασίας με εταιρικό λεωφορείο). Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης θα είναι 6 μήνες και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο hr@symetal.vionet.gr   Απαραίτητα Προσόντα          […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε.)

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (Titopoulos Group)

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (Titopoulos Group)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – FERONIKI SA

Σας ενημερώσουμε ότι η εταιρεία FERONIKI SA ενδιαφέρεται για φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ώστε να απασχοληθούν στην εταιρεία για την πρακτική τους άσκηση. Στοιχεία επικοινωνίας ως παρακάτω: Nikos Liberopoulos Sales Manager Freight Forwarding Division  FERONIKI S.A 1 Charilaou  Trikoupi  str., Pc 185 36  Piraeus,  Hellas. Tel   +30 210 4286486 dir #241            […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – FERONIKI SA

Πρακτική άσκηση φοιτητών στη μεταφορική εταιρεία ΚΙΟΥΣΗΣ TRANSYS AE

Η μεταφορική εταιρεία ΚΙΟΥΣΗΣ TRANSYS AE, με υποκαταστήματα σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λάρισα, Κατερίνη και άλλες πόλεις της Ελλάδας, προσφέρει θέσεις για πρακτική άσκηση φοιτητών. Τηλ επικοινωνίας,  2410661344 Κυρία Χαρέα Ρεβέκκα

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρακτική άσκηση φοιτητών στη μεταφορική εταιρεία ΚΙΟΥΣΗΣ TRANSYS AE

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών στον όμιλο εταιρειών Αgrogroup

Σας γνωστοποιούμε πως ο  όμιλος εταιρειών Αgrogroup αναζητά φοιτητές-τριες να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στις επιχειρήσεις  Agrotech S.A., αποκλειστική αντιπροσωπεία γεωργικών μηχανημάτων John Deere σε Ελλάδα και Κύπρο, και την εταιρεία AgroHellas εργοστάσιο λιπασμάτων. Αναζητούμε φοιτητές:                 * Marketing,                 * Εφοδιαστική αλυσίδα – logistics,                 * Οικονομικών και […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρακτική Άσκηση Φοιτητών στον όμιλο εταιρειών Αgrogroup

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών στην ZIEGLER HELLAS SA

Προϋπόθεση για τους ενδιαφερόμενους είναι Να είναι από το τμήμα διοίκηση συστημάτων εφοδιασμού Να γνωρίζουν τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα ( Αγγλικά ) Συνημμένα: περιγραφή και παρουσίαση της εταιρείας Παρακαλώ τα βιογραφικά να στέλνονται στο: info@zieglerhellas.gr ZIEGLER HELLAS SA Poseidonos Ave. & Megistis 2 GR-174 55 Alimos, Athens +30 210 9831800 […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρακτική Άσκηση Φοιτητών στην ZIEGLER HELLAS SA

Πρακτική άσκηση (Όμιλος εταιρειών Αgrogroup)

O όμιλος εταιρειών agrogroup αναζητά φοιτητές-τριες να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στις επιχειρήσεις μας. Πρόκειται για την εταιρεία Agrotech S.A., αποκλειστική αντιπροσωπεία γεωργικών μηχανημάτων John Deere σε Ελλάδα και Κύπρο, και την εταιρεία AgroHellas εργοστάσιο λιπασμάτων:  

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρακτική άσκηση (Όμιλος εταιρειών Αgrogroup)

Πρακτική Άσκηση στην εταιρεία ΚΙΟΥΣΗΣ TRANSYS AE

Η μεταφορική εταιρεία ΚΙΟΥΣΗΣ TRANSYS AE, με υποκαταστήματα σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λάρισα, Κατερίνη και άλλες πόλεις της Ελλάδας, προσφέρει θέσεις για πρακτική άσκηση φοιτητών. Τηλ επικοινωνίας,  2410661344, Κυρία Χαρέα Ρεβέκκα      

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρακτική Άσκηση στην εταιρεία ΚΙΟΥΣΗΣ TRANSYS AE

Πρακτική άσκηση προπτυχιακών φοιτητών στην ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ ΑΕ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (customer service) H ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ ΑΕ εταιρεία με ηγετική θέση στον κλάδο της ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ –ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ και αποκλειστικός αντιπρόσωπος ισχυρών οίκων του εξωτερικού ζητά υπεύθυνο εξυπηρέτησης πελατών με αρμοδιότητες : Διαχείριση της παραγγελιοληψίας & της τιμολόγησης των πελατών Διαχείριση του κυκλώματος της παράδοσης των παραγγελιών Υποστήριξη του Τμήματος Πωλήσεων Διαχείριση προμηθειών […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρακτική άσκηση προπτυχιακών φοιτητών στην ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ ΑΕ

Θέσεις για εξάμηνη πρακτική άσκηση στην KARVELAS AVEE, Υποκατάστημα Ύπατο

Αριθμός θέσεων: 2 Περιγραφή αντικειμένου: Υποστήριξη τμήματος αποθήκης, παραγγελιοληψία, προετοιμασία παραστατικών αποστολής, παραλαβές, τήρηση αρχείου αποθήκης, έλεγχος αποθέματος, καταχώρηση στοιχείων σε ERP, WMS, συμμετοχή σε βοηθητικές εργασίες του τμήματος. Απαιτούμενες δεξιότητες: Πολύ καλή χρήση της Αγγλικής, άνεση στη χρήση υπολογιστικών εργαλείων, πνεύμα συνεργασίας, άνεση στην επικοινωνία, προσήλωση στο στόχο, ευελιξία. […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Θέσεις για εξάμηνη πρακτική άσκηση στην KARVELAS AVEE, Υποκατάστημα Ύπατο

Εταιρεία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ: Ζήτηση για Εξάμηνη Πρακτική Άσκηση

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Εταιρεία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ: Ζήτηση για Εξάμηνη Πρακτική Άσκηση

Πρακτική άσκηση προπτυχιακών φοιτητών στην EDF RENEWABLES SERVICES HELLAS

ΑΓΓΕΛΙΑ για εξάμηνη ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ πάνω στα LOGISTICS:   Η εταιρία EDF RENEWABLES SERVICES HELLAS δραστηριοποιείται στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η πρακτική αφορά ένα άτομο στην αποθήκη της εταιρείας, η οποία βρίσκετε στη θέση Χάνι Αδάμ στον ΑΣΠΡΌΠΥΡΓΟ ΑΤΤΙΚΉΣ. ΤΟ ΩΡΆΡΙΟ ΕΊΝΑΙ:    ΔΕΥΤΈΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ     9:00 Π.Μ. – […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρακτική άσκηση προπτυχιακών φοιτητών στην EDF RENEWABLES SERVICES HELLAS

Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Προμηθειών στη ξενοδοχειακή αλυσίδα Meeting Point Hotels

H ξενοδοχειακή αλυσίδα Meeting Point Hotels του γερμανικού τουριστικού ομίλου FTI Group, αποτελείται από 70 μονάδες με παρουσία σε 11 χώρες, με επτά [7] ξενοδοχεία στην Ελλάδα σε Κέρκυρα, Κω & Ρόδο για την λειτουργιά της  4ης συνεχόμενης σεζόν το 2020 αναζητά υποψήφιο για την κάλυψη θέσης στα κεντρικά γραφεία […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Προμηθειών στη ξενοδοχειακή αλυσίδα Meeting Point Hotels

Πρακτική άσκηση προπτυχιακών φοιτητών στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Ν. Έβρου

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρακτική άσκηση προπτυχιακών φοιτητών στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Ν. Έβρου

Πρακτική άσκηση προπτυχιακών φοιτητών στον ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητές, στο πλαίσιο της Πρακτικής τους Άσκησης, στο τμήμα Ανάπτυξης Επίγειας Εξυπηρέτησης & Εμπορευματικών Υπηρεσιών της εταιρείας. Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές όπως επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 210-3536497. Aliki Giasemi, Staffing Supervisor Athens International Airport S.A., Administration Building (17) 19019 Spata, Greece Tel. +30 […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρακτική άσκηση προπτυχιακών φοιτητών στον ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Πρακτική άσκηση προπτυχιακών φοιτητών στην Κλινική Metropolitan General Α.Ε

Eκδήλωση ενδιαφέροντος της Κλινικής Metropolitan General Α.Ε. ως φορέα υποδοχής 1 φοιτητή του προγράμματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, για πρακτική άσκηση. Πληροφορίες: ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΊΟΥ ΡIΚΑ, Προϊσταμένη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού Λεωφ. Μεσογείων 264, Χολαργός Αττικής, Τ.Κ. 155 62 Τηλ.: 2119904312 Fax: 2119904319 E-mail: rpapastergiou@metropolitan-hospital.gr Website: www.metropolitan-general.gr

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρακτική άσκηση προπτυχιακών φοιτητών στην Κλινική Metropolitan General Α.Ε

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ / FAMAR A.V.E.

Στόχος της εταιρείας FAMAR A.V.E. είναι η συλλογή βιογραφικών για άμεση χρήση και αναζήτηση υποψηφίων για πρακτική άσκηση ή/και πρόσληψη για εργασία. Οι υποψήφιοι μπορούν από τώρα να αποστέλλουν το βιογραφικό τους στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας στη βάση δεδομένων μέσω του site της ΦΑΜΑΡ  ή στο hr@famar-group.com. Helena […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις, Απασχόληση | Comments Off on ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ / FAMAR A.V.E.

Πρακτική άσκηση προπτυχιακών φοιτητών στην Εταιρεία Leroy Merlin

Πληροφορίες Πρακτικής άσκησης: SONIA POLICHRONOPOULOU 44, Kifisias Avenue, 15125 Marousi, Athens, Greece (map [1]) +30 210 6256200 sonia.polichronopoulou@leroymerlin.gr Links: —— [1] https://goo.gl/maps/zPoJEzX8mRT2 [2] http://www.leroymerlin.gr/ [3] http://www.leroymerlin.com.cy/ [4] https://www.facebook.com/leroymerlingreece/ [6] https://www.linkedin.com/company-beta/164715/

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρακτική άσκηση προπτυχιακών φοιτητών στην Εταιρεία Leroy Merlin

Πρακτική άσκηση στο τμήμα του Ποιοτικού Ελέγχου: ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ  ΑΛΦΑΩΜΕΓΑ Α.Ε.

Η ΑΛΦΑ ΩΜΕΓΑ Α.Ε., εταιρίa στον χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) φαρμάκου, με έδρα τον ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ, ζητά να απασχολήσει άτομο για πρακτική άσκηση στο τμήμα Quality Assurance με αντικείμενο τη συμμετοχή στις βοηθητικές εργασίες και την υποστήριξη όλων των λειτουργιών του τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου της εταιρίας. Ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής βιογραφικού: […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρακτική άσκηση στο τμήμα του Ποιοτικού Ελέγχου: ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ  ΑΛΦΑΩΜΕΓΑ Α.Ε.

Εξάμηνη Πρακτική Άσκηση στα Κεντρικά Γραφεία της The Mart

Εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με την απασχόληση τελειόφοιτων σπουδαστών του Τμήματος Εφοδιαστικής Αλυσίδας  για Πρακτική Άσκηση στα Κεντρικά Γραφεία της The Mart. Μαρία Χαλδαίου, Τομέας Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Λεωφ. Κηφισού 98 & Π. Ράλλη, 182 33 Άγ. Ι. Ρέντης, Πειραιάς E-mail:maria.chaldaiou@themart.gr Τηλ.: 210 34 96 […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Εξάμηνη Πρακτική Άσκηση στα Κεντρικά Γραφεία της The Mart

Θέσεις για εξάμηνη πρακτική άσκηση στην KARVELAS AVEE, Υποκατάστημα Ύπατο

Αριθμός θέσεων: 2 Περιγραφή αντικειμένου: Υποστήριξη τμήματος αποθήκης, παραγγελιοληψία, προετοιμασία παραστατικών αποστολής, παραλαβές, τήρηση αρχείου αποθήκης, έλεγχος αποθέματος, καταχώρηση στοιχείων σε ERP, WMS, συμμετοχή σε βοηθητικές εργασίες του τμήματος. Απαιτούμενες δεξιότητες: Πολύ καλή χρήση της Αγγλικής, άνεση στη χρήση υπολογιστικών εργαλείων, πνεύμα συνεργασίας, άνεση στην επικοινωνία, προσήλωση στο στόχο, ευελιξία. […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Θέσεις για εξάμηνη πρακτική άσκηση στην KARVELAS AVEE, Υποκατάστημα Ύπατο

Πρακτική άσκηση προπτυχιακών φοιτητών στην pharmacy295.gr

Πρόταση ενδιαφέροντος, που αφορά Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του τμήματος στην εταιρεία pharmacy295.gr, με τα παρακάτω στοιχεία: – Η εταιρεία ανήκει στον κλάδο πώλησης ταχέως κινούμενων καταναλωτικών αγαθών (FMCG), με προϊόντα προσωπικής περιποίησης για γυναίκα – άνδρα – παιδί, συμπληρωμάτων διατροφής και άθλησης και παραφαρμάκων. – Στηρίζεται στο ηλεκτρονικό εμπόριο […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρακτική άσκηση προπτυχιακών φοιτητών στην pharmacy295.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: GEA SOLUTIONS

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS  GEA SOLUTIONS ΕΠΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΘΕΣΗ 6ΜΗΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΙ.ΠΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ κο ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ email: d.stavropoulos@geasolutions.gr ΤΗΛ: 22990 46000

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: GEA SOLUTIONS

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Mια θέση πρακτικής άσκησης στο υποκατάστημα ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ στην Αθήνα., Αγίας Άννης 50, Βοτανικός   Υπεύθυνος επικοινωνίας: Άννα Μάντη (Γραφείο Ιωαννίνων) Τηλ 2651042227 annamanti@metaforikos.gr   ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Θέση Βρύση, Σταυράκι Ιωαννίνων Τηλ.: 2651042227, 2651042997 Fax: 2651044460 e-mail: info@metaforikos.gr Υποκ/μα Αθηνών Αγίας Άννης 50, Βοτανικός Τηλ.: 2103424372, Fax: […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση (ΦΑΜΑΡ)

Στόχος της εταιρείας ΦΑΜΑΡ είναι η συλλογή βιογραφικών για ΑΜΕΣΗ ΧΡΗΣΗ και αναζήτηση υποψηφίων για ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΑΣΚΗΣΗ Ή/ΚΑΙ ΠΡΌΣΛΗΨΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΊΑ. Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό τους στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας ΣΤΗ ΒΆΣΗ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΜΈΣΩ ΤΟΥ SITE ΤΗΣ ΦΑΜΑΡ. http://www.famar-group.com/ HELENA BAKOKILIA, Management Assistant Phone + […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση (ΦΑΜΑΡ)

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση (ΕΛΓΕΚΑ)

Συνημμένη αγγελία που αφορά σε πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στην εταιρεία ΕΛΓΕΚΑ. JD Πρακτικη άσκηση

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση (ΕΛΓΕΚΑ)

6μηνη πρακτική άσκηση στην εταιρεία Κρι Κρι

Η εταιρεία Κρι Κρι προσφέρει θέση  6μηνης πρακτικής άσκησης την χρονική περίοδο  Δεκέμβρη 2019 με Μάιο 2020 . ΠΛηροφορίες –  διευκρινήσεις: Ζαβιτσάνος Διαμαντής, Branch Office Logistics Mgr ΒΙ.ΠΕ. Ασπροπύργου, Οδός Ν.Ο.Ε, Θέση 2 Πεύκα, 19300 Ασπρόπυργος Τ:  210 5593611 / Φ:  210 5596909 E–mail: dzavitsanos@krikri.gr www.krikri.gr   

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on 6μηνη πρακτική άσκηση στην εταιρεία Κρι Κρι

Θέσεις για πρακτική άσκηση στην εταιρεία ΚΑΥΚΑΣ

2 θέσεις για το Demand Planning (περιοχή Γέρακα) και άλλες 2 που αφορούν το Logistics Center που βρίσκεται στον Ασπρόπυργο (για το Logistics Center είναι 2 διαφορετικές, ενώ για το Demand Planning είναι 1 η περιγραφή). Σχετικές αγγελίες με την περιγραφή της κάθε θέσης. Σύνδεσμος με τις αγγελίες και τις […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Θέσεις για πρακτική άσκηση στην εταιρεία ΚΑΥΚΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (SALES ASSISTANT)

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (SALES ASSISTANT)

Πρακτική άσκηση προπτυχιακών φοιτητών στην METRO

Πρακτική άσκηση για το Τμήμα Εξυπηρέτησης. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δημήτριος Κομποθανάσης Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Κέντρων Διανομής Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού   Σωρού 1, 14451 Μεταμόρφωση Τηλ.: 210-28.93.940 (ΚΔ Οινοφύτων) Τηλ.: 210-28.93.232 (ΚΔ Μάνδρας) Τηλ.: 210-28.93.800 (ΚΔ Θεσ/νίκης) Fax: 2262056690 E-mail: D.Kombothanasis@metro.com.gr

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρακτική άσκηση προπτυχιακών φοιτητών στην METRO

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ CUSTOMER SERVICE ΤΗΣ BEIERSDORF HELLAS

Mια θέση πρακτικής είναι διαθέσιμη στην εταιρία BEIERSDORF HELLAS στο τμήμα Customer Service του Supply Chain. Συνημμένα θα βρείτε την περιγραφή της πρακτικής, τόσο στο site της εταιρίας (www.beiersdorf.gr) όσο και στο LinkedIn (https://www.linkedin.com/jobs/cap/view/1449121493/?trk=eml-pillar_view_job&midToken=AQEo3UcUVHu6RA&trkEmail=eml-jobs_pillar_list_confirmation-null-8-null-null-cogpc%7Ek06maaqj%7Ejk-null-neptune%2Fjobs%2Ecap%2Eview) αλλά και στο σύστημα ΑΤΛΑΣ.

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις, Πρακτική Άσκηση | Comments Off on ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ CUSTOMER SERVICE ΤΗΣ BEIERSDORF HELLAS

Πρακτική άσκηση προπτυχιακών φοιτητών στην Agrotech S.A

Ο όμιλος εταιρειών agrogroup αναζητά φοιτητές-τριες να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στις επιχειρήσεις μας. Πρόκειται για την εταιρεία Agrotech S.A., αποκλειστική αντιπροσωπεία γεωργικών μηχανημάτων John Deere σε Ελλάδα και Κύπρο, και την εταιρεία AgroHellas εργοστάσιο λιπασμάτων.   Αναζητούμε φοιτητές:                 * μηχανικούς αυτοκινήτων – μηχανοτρονική, τεχνίτες γεωργικών μηχανημάτων,                 * ηλεκτρολόγους και ηλεκτρονικού Αυτοκινήτων, […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις, Πρακτική Άσκηση | Comments Off on Πρακτική άσκηση προπτυχιακών φοιτητών στην Agrotech S.A

Πρακτική εξάσκηση (Aντιπροσωπεία ειδών εκλεπτυσμένης γραφής)

Aντιπροσωπεία ειδών εκλεπτυσμένης γραφής ζητά απόφοιτη για πρακτική εξάσκηση με σκοπό την ( μετά το πέρας της) πρόσληψη Απαραίτητη πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Έδρα: Άλιμος τηλ 210 9852288 email:info@exclusivegifts.gr > Ballas Exclusive Gifts > 73 Kalamakiou Ave., > 174 55 Alimos Greece > Tel.: +302109852288 > www.exclusivegifts.gr

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις, Πρακτική Άσκηση | Comments Off on Πρακτική εξάσκηση (Aντιπροσωπεία ειδών εκλεπτυσμένης γραφής)

Πρακτική άσκηση προπτυχιακών φοιτητών (Kέντρου μελέτης)

Εκ μέρους του Φροντιστηρίου Μ.Ε. και κέντρου μελέτης Δημοτικού “Μέθοδος” ζητείται φοιτητής/φοιτήτρια για πρακτική άσκηση (ΟΡΓΆΝΩΣΗ & ΔΙΟΊΚΗΣΗ, LOGISTICS, MARKETING, ΤΙΜΟΛΌΓΗΣΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΉ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ)   Για πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών: info@methodos.pro     Διεύθυνση: Δίρκης 7 & Αμφίωνος   Τηλέφωνα επικοινωνίας:   2262 400 149 | 694 731 4057   Υπεύθυνος […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρακτική άσκηση προπτυχιακών φοιτητών (Kέντρου μελέτης)

Θέσεις για εξάμηνη πρακτική άσκηση στην KARVELAS AVEE, Υποκατάστημα Ύπατο

Θέσεις για εξάμηνη πρακτική άσκηση στην KARVELAS AVEE, Υποκατάστημα Ύπατο Αριθμός θέσεων: 2 Περιγραφή αντικειμένου: Υποστήριξη τμήματος αποθήκης, παραγγελιοληψία, προετοιμασία παραστατικών αποστολής, παραλαβές, τήρηση αρχείου αποθήκης, έλεγχος αποθέματος, καταχώρηση στοιχείων σε ERP, WMS, συμμετοχή σε βοηθητικές εργασίες του τμήματος. Απαιτούμενες δεξιότητες: Πολύ καλή χρήση της Αγγλικής, άνεση στη χρήση υπολογιστικών […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Θέσεις για εξάμηνη πρακτική άσκηση στην KARVELAS AVEE, Υποκατάστημα Ύπατο

Θέση για 6μηνη πρακτική άσκηση: Barilla Hellas S.A.

Θέση για 6μηνη πρακτική άσκηση: Βοηθητικός Υπάλληλος Τμήματος Αποθήκης Υποστήριξη τμήματος αποθήκης (παραγγελίες, έλεγχος αποθεμάτων) Προετοιμασία δελτίων, αποστολής, παραγγελιών Καταχώρηση στοιχείων μέσω SAP και ABERON Τήρηση αρχείου αποθήκης Συμμετοχή σε βοηθητικές εργασίες του τμήματος Η θέση εργασίας βρίσκεται στο εργοστάσιο της Barilla Hellas 75o χλμ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ Ελαιώνας Βοιωτίας Το […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Θέση για 6μηνη πρακτική άσκηση: Barilla Hellas S.A.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: EURO VOYAGER ENTERPRISES A.E 

Η EURO VOYAGER ENTERPRISES A.E  εταιρεία εξειδικευμένη στην αντιπροσώπευση και πρακτόρευση αεροπορικών εταιρειών επιβατών και φορτίων (CARGO) προσκαλεί τους φοιτητές  του τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) που επιθυμούν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση .  Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Κα. Έλενα Τσιστιακόβα στα τηλέφωνα 2103244453-2103245415  ή να […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: EURO VOYAGER ENTERPRISES A.E 

Όμιλος Asso – Θέσεις πρακτικής άσκησης

Τεχνικός-ναυτιλιακός όμιλος με έδρα στην Ελευσίνα, ζητά φοιτητές για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο Τμήμα Αποθήκης & Διανομής της εταιρείας. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το αντικείμενο των σπουδών τους και να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε έναν όμιλο που δραστηριοποιείται στον τομέα μεγάλων και διεθνών υπεράκτιων έργων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες τις πρακτικής […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Όμιλος Asso – Θέσεις πρακτικής άσκησης

Πρακτική άσκηση προπτυχιακών φοιτητών στην ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ EXPRESS CARGO AE

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ EXPRESS CARGO AE: (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ)   ΑΜΕΣΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ:   ΑΜΕΣΑ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΠΑΤΩΝ 3 ΘΕΣΕΙΣ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – εφοδιαστική αλυσίδα πελατών λιανικής ΘΕΣΕΙΣ ΓΚΙΣΕ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ   ΑΜΕΣΑ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΙΩΑΝ. ΡΕΝΤΗ 2 ΘΕΣΕΙΣ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρακτική άσκηση προπτυχιακών φοιτητών στην ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ EXPRESS CARGO AE

Πρακτική Άσκηση: Κλινική Metropolitan General

Eκδήλωση ενδιαφέροντος της Κλινικής Metropolitan General ως φορέα υποδοχής φοιτητή του προγράμματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, για πρακτική άσκηση. Πληροφορίες: ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΡΊΚΑ, Προϊσταμένη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού Λεωφ. Μεσογείων 264, Χολαργός Αττικής, Τ.Κ. 155 62 Τηλ.: 2119904312 Fax: 2119904319 E-mail: rpapastergiou@metropolitan-hospital.gr Website: www.metropolitan-general.gr

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρακτική Άσκηση: Κλινική Metropolitan General

Πρακτική άσκηση προπτυχιακών φοιτητών στον ΟΜΙΛΟ ISS

Αφορά απόφοιτους και φοιτητές για πρακτική άσκηση στον όμιλο ISS.

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρακτική άσκηση προπτυχιακών φοιτητών στον ΟΜΙΛΟ ISS

Πρακτική Άσκηση: SARMED (Περιοχή: Μάνδρα & Μαγούλα Αττικής)

H SARMED, πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο των logistics (3PL) αναζητά να καλύψει θέσεις Πρακτικά Ασκούμενων για τις Διευθύνσεις 3PL & VL. Θέση: Περιοχή: Μάνδρα & Μαγούλα Αττικής Πρακτική στις Διευθύνσεις Third-Party Logistics (3PL) & Vehicle Logistics (VL) Οι φοιτητές / φοιτήτριες στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης στη SARMED Α.Ε. θα έχουν […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρακτική Άσκηση: SARMED (Περιοχή: Μάνδρα & Μαγούλα Αττικής)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GKIKAS FARM

Η εταιρεία GKIKAS FARM εδρεύει στην Αθήνα και ασχολείται με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων που τα διακινεί κυρίως σε αλυσίδες Super market. Θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι σκοπεύουμε να απασχολήσουμε ένα (μια) φοιτητή(τρια) του τμήματος Συστημάτων Εφοδιασμού για πρακτική άσκηση . Απαραίτητες προϋποθέσεις: · Επιθυμία του φοιτητή για πραγματική εξάσκηση […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GKIKAS FARM

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EDF EN Services

Αγγελία για εξάμηνη πρακτική άσκηση πάνω στα Logistics: Η εταιρία EDF EN Services δραστηριοποιείται στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η πρακτική αφορά ένα άτομο στην αποθήκη της εταιρείας μας, η οποία βρίσκετε στη θέση Χάνι Αδάμ στον Ασπρόπυργο Αττικής. Το ωράριο είναι: Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 π.μ. – 5:00 […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EDF EN Services

Αναζήτηση φοιτητών για πρακτική άσκηση στην Alpa Logistics S.A.

H εταιρεία Alpa Logistics S.A. παρέχει θέσεις πρακτικής άσκησης στους φοιτητές. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση: Anneta Ioannidou| BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER | Alpa Logistics S.A. 53, ORTANSIAS STREET, 13677, Acharnes| www.alpalogistics.gr +30 6981 122 625 | +30 210 2404226 -ext. 110 _PLEASE VISIT:__ http://www.alpalogistics.gr/parousiaseis.html

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Αναζήτηση φοιτητών για πρακτική άσκηση στην Alpa Logistics S.A.

Αναζήτηση φοιτητών για πρακτική άσκηση στην Agrotech Λάρισα

Zητούνται φοιτητές για να διεκπεραιώσουν την πρακτική τους εργασία στην θέση της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας στις εταιρείες Agrotech και στην Agroparts που στεγάζεται στον ίδιο χώρο υπό την ίδια διεύθυνση, αντίστοιχα. Δυνατότητες πρακτικής στα υποκαταστήματα μας στην: Θεσσαλονίκη και Λάρισα Πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές: AGORASTOS CHRISTOS  Training Instructor/Coordinator […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Αναζήτηση φοιτητών για πρακτική άσκηση στην Agrotech Λάρισα

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚHΣ AΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ GAC MARINE LOGISTICS

Πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης προπτυχιακών φοιτητών στην GAC Marine Logistics: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: HARRIS THEODORAKIS, Marine Logistics Manager GAC Shipping S.A. – Marine Logistics Division 3 Konstantinou Paleologou Street, 18535 Piraeus Telephone: +30 210 4140412 Email: harris.theodorakis@gac.com www.gac.com

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚHΣ AΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ GAC MARINE LOGISTICS

Θέση για 6μηνη πρακτική άσκηση: Barilla Hellas

Θέση για 6μηνη πρακτική άσκηση: Βοηθητικός Υπάλληλος Τμήματος Αποθήκης Υποστήριξη τμήματος αποθήκης (παραγγελίες, έλεγχος αποθεμάτων) Προετοιμασία δελτίων, αποστολής, παραγγελιών Καταχώρηση στοιχείων μέσω SAP και ABERON Τήρηση αρχείου αποθήκης Συμμετοχή σε βοηθητικές εργασίες του τμήματος Η θέση εργασίας βρίσκεται στο εργοστάσιο της Barilla Hellas 75o χλμ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ Ελαιώνας Βοιωτίας Το […]

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Θέση για 6μηνη πρακτική άσκηση: Barilla Hellas

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ EXPRESS CARGO AE (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ)

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΜΕΣΑ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ & ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 1) 1 ΘΈΣΗ: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ – LOGISTICS CENTER (52χλμ ανατολικής παράπλευρης της Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας) 2) 1 ΘΈΣΗ: ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 3) 1 ΘΈΣΗ: ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ – CROSS DOCKING ΑΠΟ ΔΕ 15 ΑΠΡ 2019 – ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΠΑΤΩΝ 1 ΘΈΣΗ: […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ EXPRESS CARGO AE (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HYATT REGENCY THESSALONIKI

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HYATT REGENCY THESSALONIKI

Πρακτικη Άσκηση: Εταιρεια Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ

Η εταιρεια Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ, αναζητα άτομα του τμηματος Διοικησης Συστηματων Εφοδιασμου προκειμενου να πραγματοποιησουν την πρακτικη τους ασκηση:

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρακτικη Άσκηση: Εταιρεια Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ

Πρακτική άσκηση & μόνιμη εργασία προπτυχιακών φοιτητών στην εταιρεία Omonia Trans

Η εταιρεία Omonia Trans ζητά άτομα για Πρακτική άσκηση & μόνιμη εργασία. CrossStreet Agias Irinis GR-14123 Athens Tel. +30 2102882633 Fax +30 2102882628-629 Web: www.omoniatrans.gr [1]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρακτική άσκηση & μόνιμη εργασία προπτυχιακών φοιτητών στην εταιρεία Omonia Trans

6μηνη πρακτική άσκηση σε τεχνική εταιρεία

Ζητείται τελειόφοιτος για 6μηνη πρακτική άσκηση απο τεχνική εταιρεία. Στόχος μας η μόνιμη συνεργασία.η θέση αφορά δουλειά γραφείου σε υπολογιστή. οργάνωση, αρχειοθέτηση, έρευνα αγοράς . KALLENERGY Χ&Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ Κ ΣΙΑ Ε.Ε ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ 1, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 17342 info@kallenergy.gr 2109938718 6973736273

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on 6μηνη πρακτική άσκηση σε τεχνική εταιρεία

Πρακτική Άσκηση στην εταιρεια Gea Solutions ΕΠΕ

Η εταιρεια Gea Solutions ΕΠΕ, αναζητα ενα ατομο του τμηματος Διοικησης Συστηματων Εφοδιασμου προκειμενου να πραγματοποιησει την πρακτικη του ασκηση, για τα γραφεια της στα Καλυβια ΑΤΤΙΚΗΣ. Στειλτε το βιογραφικο σας στο email:info@geasolutions.gr υποψιν: ΚΑΤΣΗΣ Ν.

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρακτική Άσκηση στην εταιρεια Gea Solutions ΕΠΕ

Πρακτική Άσκηση στην εταιρεία Δ. ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Η εταιρεία Δ. ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δραστηριοποιείται απο το 1995 στο χώρο των εισαγωγών και της χονδρικής πώλησης με είδη χρωματοσιδηροπωλείου και μέσα προστασίας εργαζομένων. Η έδρα μας βρίσκεται στην περιοχή του Αγ. Ι. Ρέντη, όπου στεγάζονται σε 1500m2 και τα γραφεία και η αποθήκη μας. Το εύρος […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρακτική Άσκηση στην εταιρεία Δ. ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: AgroHellas και Agrotech

Αναζητούνται φοιτητές για να διεκπεραιώσουν την πρακτική τους άσκηση στην θέση της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας στις εταιρείες AgroHellas και Agrotech αντίστοιχα. Δυνατότητες πρακτικής στα υποκαταστήματα μας στην: Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Κύπρο. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: AGORASTOS CHRISTOS Automotive Engineer   Training Instructor/Coordinator Service Department Agrotech S.A. Bozatzidis-Mitsiolidis S.A. 8th km Thessaloniki-Athens 57400 Sindos, […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: AgroHellas και Agrotech

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ECONOMOU TRANSPORT

Η εταιρεία ECONOMOU TRANSPORT αναζητά άμεσα από το τμήμα ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, (LOGISTICS) υποψηφίους για πρακτική άσκηση στις εγκαταστάσεις μας στο κέντρο Διανομής, στην Θήβα, 68 ΧΛΜ Π.Ε.Ο.ΑΘΗΝΩΝ-ΘΗΒΩΝ. Ηλεκτρονική διεύθυνση για αποστολή βιογραφικών: info@economoutransport.gr

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ECONOMOU TRANSPORT

Πρακτική Άσκηση: εκδήλωση ενδιαφέροντος εταιρείας Agrotech SA

Eνημερώνουμε τους σπουδαστές για την εκδήλωση ενδιαφέροντος της Agrotech SA για φοιτητές που επιθυμούν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε θέσεις που αναγράφονται. Οι θέσεις αυτές για πρακτική είναι ανοιχτές για κάθε επόμενο εξάμηνο καθώς το δυναμικό της επιχείρησης ολοένα και αυξάνεται. Oι προθέσεις του οργανισμού είναι μετά την […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρακτική Άσκηση: εκδήλωση ενδιαφέροντος εταιρείας Agrotech SA

6μηνη Πρακτική άσκηση στην Eταιρεία PressiousArvanitidis

Η Eταιρεία PressiousArvanitidis αναζητά Φοιτητές/τριες του τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού προκειμένου να πραγματοποιήσουν την 6μηνη Πρακτική τους άσκηση, για τα γραφεία της στο Ύπατο Θηβών Στείλτε το βιογραφικό σας στο: cv@pressious.com κωδ. ΠΑ01

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on 6μηνη Πρακτική άσκηση στην Eταιρεία PressiousArvanitidis

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Canaves Oia

Πρακτική Άσκηση για ένα άτομο  για να απασχοληθεί στη Σαντορίνη  6 μήνες (πρακτική) στο τμήμα της αποθήκης των ξενοδοχείων της Εταιρείας. Οι βασικές αρμοδιότητες θα είναι η καταχώριση τιμολογίων και η συμμετοχή στις παραγγελίες. Πληροφορίες και Βιογραφικά: Giannis Dionysis  Purchasing Manager at Canaves Oia, Luxury Resorts, Santorini A Oia, 84702, Santorini […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Canaves Oia

Εταιρεία EDF EN Services: Εξάμηνη πρακτική άσκηση στον κλάδο τον Logistics.

Η εταιρία EDF EN Services δραστηριοποιείται στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η πρακτική αφορά ένα άτομο στην αποθήκη της εταιρείας μας, η οποία βρίσκετε στη θέση Χάνι Αδάμ στον Ασπρόπυργο Αττικής. Το ωράριο είναι: Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 π.μ. – 5:00 μ.μ. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περεταίρω πληροφορία, μπορείτε […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Εταιρεία EDF EN Services: Εξάμηνη πρακτική άσκηση στον κλάδο τον Logistics.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: Metron Logistics

H εταιρία Metron Logistics αναζητεί 1 άτομο για πρακτική άσκηση για την αποθήκη στην περιοχή του Ασπροπύργου. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ: στη διεύθυνση: dkomn@metronlogistics.eu Δουκάκης Κομνηνός Ασπρόπυργος θέση Κύριλλος mail : dkomn@metronlogistics.eu

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: Metron Logistics

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΜΑΡΤ ΚΑΣ & ΚΑΡΥ

Η ΜΑΡΤ ΚΑΣ & ΚΑΡΥ μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες χονδρεμπορίου στην Ελλάδα με ραγδαία και συνεχή ανάπτυξη στην Ελληνική Αγορά, ζητά τελειόφοιτο του τμήματός διοίκησης συστημάτων εφοδιασμού, για την πραγματοποίηση της πρακτικής του άσκησης στην Εφοδιαστική της Αλυσίδα, στην περιοχή της Οινόης. ΣΑΚΗΣ ΑΣΠΡΟΛΟΥΠΟΣ Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού Λεωφ. Κηφισού […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης | Comments Off on ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΜΑΡΤ ΚΑΣ & ΚΑΡΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΟΜΟΝΙΑ ΤRANS

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΟΜΟΝΙΑ ΤRANS

Πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης προπτυχιακών φοιτητών στην Beiersdorf Hellas

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε την αγγελία για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης προπτυχιακών φοιτητών στην Beiersdorf Hellas. Για βιογραφικά υποψηφίων που ψάχνουν για την εκπόνηση της πρακτικής τους την αντίστοιχη περίοδο: Despoina Katsira Human Resources Department Beiersdorf Hellas 2 Agiou Nektariou Street Telephone: +30 210 66 00 232 Telefax: +30 210 66 12 […]

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης προπτυχιακών φοιτητών στην Beiersdorf Hellas

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: Famar

Η εταιρεία FAMAR αναζητά από το ΤΜΉΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ (LOGISTICS) υποψηφίους για ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΆΣΚΗΣΗ, για τις εγκαταστάσεις των κέντρων διανομής και των εργοστασίων μας: · Θήβα – 6 ΧΛΜ Π.Ο Θήβας Χαλκίδας · Αυλώνα – 48 και 49 ΧΛΜ Ε.Ο Αθηνών Λαμίας Τηλ. επικοινωνίας 210-9898868 κα Νικοδημητροπούλου και 210-9898387 και […]

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: Famar

Όμιλος ΟΤΕ: πρακτική άσκηση – ανάγκες για την κάλυψη θέσεων από φοιτητές

Ανάγκες για την κάλυψη θέσεων από φοιτητές των παρακάτω ειδικοτήτων: * Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού * Μηχανικών Πληροφορικής * Πληροφορικής * Πληροφορικής & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού * Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών * Η/Υ Συστημάτων & Δικτύων * Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων * Οικονομίας & Διοίκησης * Επικοινωνίας ΜΜΕ * Εμπορίας * Διαφήμισης & […]

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Όμιλος ΟΤΕ: πρακτική άσκηση – ανάγκες για την κάλυψη θέσεων από φοιτητές

Πρακτική άσκηση στο Φροντιστήριο Μέθοδος – Θήβα

Εκ μέρους του Φροντιστηρίου Μ.Ε. και κέντρου μελέτης Δημοτικού “Μέθοδος” ζητείται φοιτητής/φοιτήτρια για πρακτική άσκηση (ΟΡΓΆΝΩΣΗ & ΔΙΟΊΚΗΣΗ, LOGISTICS, MARKETING, ΤΙΜΟΛΌΓΗΣΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΉ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ) ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΏΝ: info@methodos.pro ΔΙΈΥΘΥΝΣΗ: Δίρκης 7 & Αμφίωνος ΤΗΛΈΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ: 2262 400 149 | 694 731 4057 ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ: Λαζαρίδης Νίκος _ΦΡΟΝΤΙΣΤΉΡΙΟ Μ.Ε. ” __ΜΈΘΟΔΟΣ […]

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρακτική άσκηση στο Φροντιστήριο Μέθοδος – Θήβα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ EXPRESS CARGO AE: ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΑΜΕΣΑ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ & ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 1) 1 ΘΈΣΗ: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ – LOGISTICS CENTER (52χλμ ανατολικής παράπλευρης της Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας) 2) 1 ΘΈΣΗ: ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ – (ρομποτική αποθήκη) 3) 1 ΘΕΣΗ: ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ – CROSS DOCKING   ΑΠΟ ΔΕ 18 ΜΑΡΤ 2019 – ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΠΑΤΩΝ (έναρξη εκπαίδευσης […]

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ EXPRESS CARGO AE: ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΛΙΝΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

ΕΚ ΜΈΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ ΛΙΝΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, 78Ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΉΣ ΟΔΟΎ ΑΘΗΝΏΝ ΛΑΜΊΑΣ ΘΉΒΑ, ΖΗΤΕΊΤΑΙ ΚΟΠΈΛΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΞΆΣΚΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΉΣ ΤΗΛΈΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ 2262071710   EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ: INFO@LINETTE.GR    PURCHASE@LINETTE.GR _ _ MRS.RENA ARGYROPOULOU  Sales & Purchase Administrator _LINETTE  HELLAS  S.__Α__._ _WWW.LINETTE.GR_ TEL: +30 2262071710 (extension No 3)

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΛΙΝΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DELATOLAS EXPRESS CARGO Α.Ε.

Υπάρχει ΔΙΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο 1) ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ – LOGISTICS CENTER (52ΧΛΜ ΑΝΑΤΟΛΙΚΉΣ ΠΑΡΆΠΛΕΥΡΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΑΘΗΝΏΝ ΛΑΜΊΑΣ) 2)   ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ – (ΡΟΜΠΟΤΙΚΉ ΑΠΟΘΉΚΗ) Πληροφορίες – Αποστολή Βιογραφικών: DIMITRIOS   PAPASOTIRIOU (BA, MSc, MA, ELA/ESLog) MANAGING DIRECTOR Delatolas EXPRESS CARGO Thesi Rikia 193 00 Aspropyrgos, Attica Greece […]

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DELATOLAS EXPRESS CARGO Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: AN.MΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΕ

Η εταιρεία Αν. Μαυρογένης ΑΕ δραστηριοποιείται στο χώρο του ιατρικού αναλώσιμου υλικού, εκπροσωπώντας σημαντικά διεθνή brands στην Ελλάδα. Υπάρχει διαθεσιμότητα μίας (1) θέσης για Πρακτική Άσκηση στα Κεντρικά της εταιρείας μας, στην Αθήνα ( Logistics, Αποθήκη, Τιμολόγηση). Η εταιρεία έχει και στο παρελθόν αναλάβει πρακτική άσκηση φοιτητών, προσφέροντας στη συνέχεια […]

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: AN.MΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΕ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DELATOLAS EXPRESS CARGO Α.Ε.

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε για την ΔΙΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΑ ΆΜΕΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΉΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ στο ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ – LOGISTICS CENTER (52ΧΛΜ ΑΝΑΤΟΛΙΚΉΣ ΠΑΡΆΠΛΕΥΡΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΑΘΗΝΏΝ ΛΑΜΊΑΣ) DIMITRIOS   PAPASOTIRIOU (BA, MSc, MA, ELA/ESLog) MANAGING DIRECTOR Delatolas EXPRESS CARGO Thesi Rikia 193 00 Aspropyrgos, Attica Greece +30 213 00 59 816 Phone +30 697 […]

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DELATOLAS EXPRESS CARGO Α.Ε.

Πρακτική Άσκηση στο COPYLAND

Ζητούνται Φοιτητές/Φοιτήτριες για Πρακτική Άσκηση στο COPYLAND (αποθήκη, logistics, προμήθειες) με γνώση Η/Υ. COPYLAND ΟΛΓΑ ΞΑΝΘΑΚΗ – COPYLAND Email: info@mycopyland.gr Αγ. Νικολάου 4, 32 200 Θήβα (έναντι δικαστηρίων) τηλ. 22620.26.166 | fax. 2262.30.0800 http://www.mycopyland.gr/ email: info@mycopyland.gr

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρακτική Άσκηση στο COPYLAND

Πρακτική Άσκηση στην εταιρία EDF EN Services

Η εταιρία μας, EDF EN Services δραστηριοποιείται στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ζητά φοιτητές για εξάμηνη πρακτική άσκηση πάνω στον κλάδο τον Logistics. Η πρακτική αφορά ένα άτομο στην αποθήκη της εταιρείας μας, η οποία βρίσκετε στη θέση Χάνι Αδάμ στον Ασπρόπυργο Αττικής. Το ωράριο είναι: Δευτέρα – […]

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρακτική Άσκηση στην εταιρία EDF EN Services

Εταιρεία GIATRA AΕ: Πρακτική άσκηση σε θέματα αποθήκης με εξειδίκευση στα logistics

H εταιρεία GIATRA AE Ενδιαφέρεται για σπουδαστές για πρακτική άσκηση σε θέματα αποθήκης με εξειδίκευση στα logistics ΟΙ ΒΑΣΙΚEΣ ΑΡΜΟΔΙOΤΗΤΕΣ ΘΑ ΕIΝΑΙ: · Προετοιμασία, προγραμματισμός, έλεγχος ημερήσιας δραστηριότητας (παραλαβές / παραδόσεις) · Καταχώρηση και έκδοση παραστατικών αγορών / πωλήσεων μέσω ERP softone · Διαχείριση των εμπορευματικών ροών αποθήκης σε συνεργασία […]

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Εταιρεία GIATRA AΕ: Πρακτική άσκηση σε θέματα αποθήκης με εξειδίκευση στα logistics

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να κάνουν πρακτική άσκηση είτε μέσω Ο.Α.Ε.Δ είτε μέσω ΕΣΠΑ θα πρέπει να τηρήσουν την εξής διαδικασία: 1. Έλεγχος των προϋποθέσεων για πρακτική άσκηση από γραμματεία της σχολής. 2. Να προμηθευτούν τις απαραίτητες αιτήσεις από την γραμματεία. 3. Υποβολή τις βεβαίωσης αποδοχής φοιτητή/τριας για πρακτική άσκηση […]

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητές στο πλαίσιο της Πρακτικής τους Άσκησης στο ΤΜHΜΑ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΕΠIΓΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡEΤΗΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ της εταιρείας. Aliki Giasemi Staffing Supervisor Athens International Airport S.A. Administration Building (17) 19019 Spata, Greece Tel. +30 210 3536 497 Fax. +30 210 3537 733 Email: giasemia@aia.gr […]

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Selonda Aquaculture SA: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Selonda Aquaculture SA: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχουν διαθέσιμες 3 θέσεις εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης στα Τμήματα Προμηθειών, Ανθρώπινου Δυναμικού και Λογιστηρίου του εργοστασίου Καμαρίου Βοιωτίας της Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Το εργοστάσιο βρίσκεται στο 8ο χλμ. της Λεωφόρου Μαγούλας – Δερβενοχωρίων. Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης εντός του Οκτωβρίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες, ή για να υποβάλλουν […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Όμιλος ΟΤΕ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ο Όμιλος ΟΤΕ, θα ήθελε να ενημερώσει ότι, υπάρχουν συνεχείς ανάγκες για την κάλυψη θέσεων του Ομίλου ΟΤΕ από φοιτητές των παρακάτω ειδικοτήτων: * Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού * Μηχανικών Πληροφορικής * Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών * Η/Υ Συστημάτων & Δικτύων * Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων * Οικονομίας & Διοίκησης * Επικοινωνίας […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Όμιλος ΟΤΕ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Θέσεις εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης Εργοστασίου Καμαρίου Βοιωτίας της Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν.

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχουν διαθέσιμες 3 θέσεις εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης στα Τμήματα Προμηθειών, Ανθρώπινου Δυναμικού και Λογιστηρίου του εργοστασίου Καμαρίου Βοιωτίας της Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Το εργοστάσιο βρίσκεται στο 8ο χλμ. της Λεωφόρου Μαγούλας – Δερβενοχωρίων. Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης εντός του Οκτωβρίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες, ή για να υποβάλλουν […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Θέσεις εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης Εργοστασίου Καμαρίου Βοιωτίας της Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PARAMETROS LOGISTICS ΕΠΕ

H εταιρεία PARAMETROS LOGISTICS ΕΠΕ εκφράζει ενδιαφέρον συνεργασίας για ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΆΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΏΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ. Η εταιρεία διαθέτει εγκαταστάσεις σε Άνω Λιόσια και Ασπρόπυργο Αττικής. Παναγιώτης Παναγόπουλος / Panagiotis Panagopoulos _Head of Accounting Department_ Thesi Tzaverdella, 13341 Ano Liosia, [1] P.O.Box 46087, Greece. Τ: +30 214 4001 100 D: +30 […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PARAMETROS LOGISTICS ΕΠΕ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DELATOLAS EXPRESS CARGO Α.Ε.

H εταιρεία Delatolas Express Cargo εκφράζει ενδιαφέρον συνεργασίας για πρακτική άσκηση των φοιτητών του τμήματος Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η εταιρεία διαθέτει εγκαταστάσεις σε: * ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ (4) * ΟΙΝΟΦΥΤΑ (3) * ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (1) * ΡΕΝΤΗ (1) * ΚΗΦΙΣΟ (1) * ΣΠΑΤΑ (1) DIMITRIOS PAPASOTIRIOU (BA, MSc, MA, ELA/ESLog) MANAGING DIRECTOR Delatolas Express Cargo Thesi Rikia 193 00 Aspropyrgos, Attica Greece +30 213 00 59 816 Phone […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DELATOLAS EXPRESS CARGO Α.Ε.

Αγγελία για Πρακτική Άσκηση στην Beiersdorf Hellas

Aγγελία για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στην εταιρία Beiersdorf Hellas. Πληροφορίες: DESPOINA KATSIRA Human Resources Department Beiersdorf Hellas 2 Agiou Nektariou Street Telephone: +30 210 66 00 232 Telefax: +30 210 66 12 146 www.beiersdorf.gr

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Αγγελία για Πρακτική Άσκηση στην Beiersdorf Hellas

Πρακτική άσκηση των φοιτητών του τμήματος Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Με την παρούσα ανακοίνωση σας εκφράζουμε το ενδιαφέρον μας για πρακτική άσκηση των φοιτητών του τμήματος Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η εταιρεία μας διαθέτει εγκαταστάσεις σε: * ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ * ΟΙΝΟΦΥΤΑ * ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ * ΡΕΝΤΗ * ΚΗΦΙΣΟ * ΣΠΑΤΑ DIMITRIOS   PAPASOTIRIOU (BA, MSc, MA, ELA/ESLog) MANAGING DIRECTOR Delatolas Express Cargo Thesi Rikia 193 […]

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρακτική άσκηση των φοιτητών του τμήματος Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DELATOLAS EXPRESS CARGO

Η εταιρεία Delatolas Express Cargo ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού στο πλαίσιο της Πρακτικής τους Άσκησης. Η εταιρεία διαθέτει εγκαταστάσεις σε: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ ΚΗΦΙΣΟ ΣΠΑΤΑ Πληροφορίες : Dimitrios Papasotiriou (BA, MSc, MA, ELA/ESLog) Managing Director Delatolas Express Cargo Thesi Rikia 193 00 Aspropyrgos, Attica […]

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DELATOLAS EXPRESS CARGO

Πρακτική άσκηση στον τομέα διαχείρησης αποθήκης στην εταιρεία GE HEALTHCARE

Η εταιρεία GE HEALTHCARE (http://www.gehealthcare.gr/) αναζητά άτομο για πρακτική άσκηση στον τομέα διαχείρησης αποθήκης ( εισαγωγές – εξαγωγές , διακίνηση εντός και εκτός Ελλάδος) Εάν ενδιαφέρεστε παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας άμεσα στην διεύθυνση: Myrsini.Giouvanaki@ge.com _Logistic Specialist_ _8-10 Sorou STR_ _Marousi_ _ZC 15125_ _Mob +30 6970035302_ _Tel +30 2108930691_ […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρακτική άσκηση στον τομέα διαχείρησης αποθήκης στην εταιρεία GE HEALTHCARE

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ Y-LOGIMED A.E.

Η “Y-LOGIMED A.E.” αναζητά να απασχολήσει άμεσα έναν φοιτητή των τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού για την εκπόνηση της πρακτικής άσκησης στην Εμπορική Διεύθυνση της εταιρείας. Ο/Η φοιτητής/τρια θα συμμετέχει σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών της Διεύθυνσης με κύρια αντικείμενα απασχόλησης, την εκμάθηση των κανονισμών και διαδικασιών, την […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ Y-LOGIMED A.E.

Πρακτική άσκηση στην εταιρεία Unilever Logistics

Η Unilever Logistics Α.Ε. μέλος του πολυεθνικού ομίλου Unilever ενδιαφέρεται να απασχολήσει: φοιτητές/τριες του τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού προκειμένου να πραγματοποιήσουν την 6μηνη Πρακτική τους άσκηση.  Είδος Επιχείρησης: Υπηρεσίες αποθήκευσης και διανομής Τόπος Εργασίας: 2ο χλμ εθν. Οδού Σχηματαρίου – Φάρου Αυλίδας   Τα βιογραφικά με πλήρη στοιχεία θα πρέπει να […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρακτική άσκηση στην εταιρεία Unilever Logistics

Θέση Πρακτικής Άσκησης στις Διοικητικές Υπηρεσίες της Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει διαθέσιμη μια θέση Πρακτικής Άσκησης στις Διοικητικές Υπηρεσίες του εργοστασίου Καμαρίου Βοιωτίας της Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης εντός του Απριλίου 2018. Επικοινωνία: ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΖΑΡΙΦΌΠΟΥΛΟΣ Προϊστάμενος Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Ελέγχου Εργοστάσιο Καμαρίου Τηλ.: 210 – 55 37 747 E-mail: pzarifopoulos@titan.gr www.titan-cement.com

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Θέση Πρακτικής Άσκησης στις Διοικητικές Υπηρεσίες της Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν

6μηνη Πρακτική Άσκηση στο τμήμα Προμηθειών της εταιρείας ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.

Σας γνωστοποιούμε το ενδιαφέρον της εταιρείας ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., Τομέας Σωλήνων Χαλκού, για απασχόληση φοιτητών/τριών του τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Ανεφοδιασμού, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την 6μηνη Πρακτική τους άσκηση στο τμήμα Προμηθειών. Είδος Επιχείρησης: Βιομηχανία Επεξεργασίας Μετάλλων Τόπος Εργασίας: Οινόφυτα Βοιωτίας Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ, όπως αποστείλουν βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση: akovani@halcor.com ή […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on 6μηνη Πρακτική Άσκηση στο τμήμα Προμηθειών της εταιρείας ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.

Πρακτική Άσκηση στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητές στο πλαίσιο της Πρακτικής τους Άσκησης στο ΤΜΉΜΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΕΠΊΓΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ της εταιρείας.

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρακτική Άσκηση στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

6μηνη Πρακτική άσκηση στο τμήμα Προμηθειών της εταιρείας ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε

H εταιρεία ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., Τομέας Σωλήνων Χαλκού, αναζητεί για απασχόληση φοιτητες/τριες του τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Ανεφοδιασμού, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την 6μηνη Πρακτική τους άσκηση στο τμήμα Προμηθειών. Είδος Επιχείρησης: Βιομηχανία Επεξεργασίας Μετάλλων Τόπος Εργασίας: Οινόφυτα Βοιωτίας Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ, όπως αποστείλουν βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση: akovani@halcor.com ή να επικοινωνήσουν στο […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on 6μηνη Πρακτική άσκηση στο τμήμα Προμηθειών της εταιρείας ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης και παροχής ευκαιριών σε νέους επιστήμονες, ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητές στο πλαίσιο της Πρακτικής τους Άσκησης στο τμήμα Ανάπτυξης Επίγειας Εξυπηρέτησης & Εμπορευματικών Υπηρεσιών της εταιρείας. Παρέχονται ευνοϊκές συνθήκες εργασίας και πολλές ευκαιρίες για πολύπλευρη πρακτική κατάρτιση. […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.,

Θέση πρακτικής άσκησης στην εταιρεία GENEPHARM S.A.

Η εταιρεία GENEPHARM S.A. προσφέρει μία θέση πρακτικής άσκησης σε φοιτητή του τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού. Πληροφορίες για την εταιρεία μπορεί να βρει κανείς στο site: www.genepharm.com Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν email στο hr@genepharm.com ή να επικοινώνησουν με το γραφείο προσωπικού στο τηλέφωνο 210 6039336. Πληροφορίες: GENEPHARM S.A. 18 […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Θέση πρακτικής άσκησης στην εταιρεία GENEPHARM S.A.

Θέσεις για πρακτική άσκηση σπουδαστών στην ΕΥΑΘ ΑΕ

H εταιρεία EYAΘ, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητές/φοιτήτριες του τμήματος Διοίκησης και Συστημάτων Εφοδιασμού. Αν κάποιος/α φοιτητής/φοιτήτρια του Τμήματός θέλει να απασχοληθεί με πρακτική άσκηση στη Θεσσαλονίκη να μας έρθει σε επαφή: Λεπτομέρειες για την πρακτική μπορείτε να βρείτε στο site της ΕΥΑΘ ΑΕ: http://www.eyath.gr/ καθώς και […]

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης | Comments Off on Θέσεις για πρακτική άσκηση σπουδαστών στην ΕΥΑΘ ΑΕ

Πρακτική Άσκηση: Εθνική Τράπεζα

Η Εθνική Τράπεζα και το Κατάστημα Ηλιούπολης ενδιαφέρεται να απασχολήσει έναν σπουδαστή ΤΕΙ του Τμήματός για την εκπόνηση της πρακτικής του άσκησης για το διάστημα Απριλίου- Οκτωβρίου 2018. Για τυχόν διευκρινήσεις: ΌΛΓΑ -ΧΡΙΣΤΊΝΑ ΚΆΤΣΙΚΑ, ΚΑΤΆΣΤΗΜΑ ΗΛΙΟΎΠΟΛΗΣ (089) ΕΘΝΙΚΉ ΤΡΆΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΟΣ Α.Ε Πλ. Βασ. Σοφίας (Κανάρια), Τ.Κ. 16346, Ηλιούπολη τηλ: […]

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης | Comments Off on Πρακτική Άσκηση: Εθνική Τράπεζα

ΠΡΟΣKΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΑΣΩ GENERAL

Eκδήλωση ενδιαφέροντος της Κλινικής Ιασώ General ως φορέα υποδοχής φοιτητών του προγράμματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Στεραάς Ελλάδας, για πρακτική άσκηση: Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν το αίτημά τους ηλεκτρονικά, αποστέλλοντας το βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση: hriasogeneral@iaso.gr με θέμα: Πρακτική Άσκηση. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας μας για οποιαδήποτε […]

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης | Comments Off on ΠΡΟΣKΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΑΣΩ GENERAL

Εξάμηνη πρακτική άσκηση στον κλάδο των Logistics – EDF EN SERVICES GREECΕ

Αγγελία για εξάμηνη πρακτική άσκηση πάνω στον κλάδο των Logistics: Η εταιρία EDF EN Services δραστηριοποιείται στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η πρακτική αφορά ένα άτομο στην αποθήκη της εταιρείας μας, η οποία βρίσκεται στη θέση Χάνι Αδάμ στον Ασπρόπυργο Αττικής. Το ωράριο είναι: Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 π.μ. […]

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Εξάμηνη πρακτική άσκηση στον κλάδο των Logistics – EDF EN SERVICES GREECΕ

Πρακτική άσκηση στην εταιρεία INFINITY INTERNATIONAL TRANSPORTS SA

Δήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη φοιτητή/τριας στην εταιρεία INFINITY INTERNATIONAL TRANSPORTS SA για πρακτική άσκηση. Τα βιoγραφικά να αποστέλλονται στην διεύθυνση: info@infitysa.gr Πληροφορίες: NATASA TSOROVOU _MOB. +0030 6946795829_ _INFINITY INTERNATIONAL TRANSPORTS SA _ _SACHTOURI 11 , GR-185 36 PIRAEUS _ _TEL. +30 210 41 80 554-55, FAX +30 210 42 83 […]

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρακτική άσκηση στην εταιρεία INFINITY INTERNATIONAL TRANSPORTS SA

Πρακτική Άσκηση στην εταιρεία ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.

Η εταιρεία ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ενδιαφέρεται για απασχόληση φοιτητών/τριών του τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την 6μηνη Πρακτική τους άσκηση στη Διεύθυνση Προμηθειών. Είδος Επιχείρησης: Βιομηχανία Επεξεργασίας Μετάλλων Τόπος Εργασίας: Οινόφυτα Βοιωτίας, 62ο ΧΛΜ ΝΕΟΑΛ. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ, όπως αποστείλουν βιογραφικό στις διευθύνσεις: akovani@halcor.com και dkatsikopoulos@halcor.com ή επικοινωνήσουν στο […]

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρακτική Άσκηση στην εταιρεία ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.

Πρακτική άσκηση στην εταιρεία Beiersdorf Hellas AE

Αγγελία για Πρακτική άσκηση στην εταιρεία Beiersdorf Hellas AE Beiersdorf Hellas AE Human Resources 2 Agiou Nektariou, 15344 Gerakas Attiki-GREECE Telephone: +30 210 6600250 Mobile: +30 6936600250 Telefax: +30 210 6612146 vana.makrygianni@beiersdorf.com www.beiersdorf.gr [1]

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρακτική άσκηση στην εταιρεία Beiersdorf Hellas AE

Πρακτική Άσκηση: ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ

Η εταιρεία ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ενδιαφέρεται για την απασχόληση φοιτητών/τριών του τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την 6μηνη Πρακτική τους άσκηση στη Διεύθυνση Προμηθειών. ΕΊΔΟΣ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ: Βιομηχανία Επεξεργασίας Μετάλλων ΤΌΠΟΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ: Οινόφυτα Βοιωτίας, 62ο ΧΛΜ ΝΕΟΑΛ. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ, όπως αποστείλουν βιογραφικό στις διευθύνσεις: akovani@halcor.com και dkatsikopoulos@halcor.com ή επικοινωνήσουν […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρακτική Άσκηση: ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στην επιχείρηση COORDINATORS S.A.

Η εταιρεία COORDINATORS S.A. (επιχείρηση Marketing & Consulting) αναζητεί φοιτητές για την υλοποίηση της Πρακτικής τους Άσκησης. Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 210-5734000, fax: 210-5765891, (Καρναχωρίτης Δημήτριος) e-mail: coord@otenet.gr .

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στην επιχείρηση COORDINATORS S.A.

Θέση Πρακτικής άσκησης στην εταιρεία Nestle

Η εταιρεία Nestle έχει δημιουργήσει  μία θέση πρακτικής άσκησης για  φοιτητή/φοιτήτρια του τμήματος μας η οποία θα ξεκινήσει την 1-3-2018. Πληροφορίες: κος Οκαλίδης  Αντώνιος               τηλ. : 2106884032               διευθ.: Πατρόκλου 4, 15125 Μαρούσι

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Θέση Πρακτικής άσκησης στην εταιρεία Nestle

Εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ στο Ακ. Έτος 2017-2018

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να εκπονήσουν πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ στο Ακ. Έτος 2017-2018 πρέπει να κάνουν δήλωση ενδιαφέροντος στη γραμματεία του τμήματος το αργότερο έως την Παρασκευή 5-1-2018. Στοιχεία επικοινωνίας : email : secr_log@teiste.gr τηλ.: 2262022569

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις, Εξωστρέφεια, Πτυχιακή Εργασία | Comments Off on Εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ στο Ακ. Έτος 2017-2018

Πρακτική Άσκηση

Έχουν αναρτηθεί 3 ακόμη νέες επιχειρήσεις που επιθυμούν να απασχολήσουν φοιτητές του Τμήματός μας για Πρακτική Άσκηση. Ειδικότερα, για την εταιρεία Johnson & Johnson, θα δέχεται αιτήματα φοιτητών για Πρακτική άσκηση και οργάνωση συνεντεύξεων, σήμερα, η το αργότερο μέχρι την Δευτέρα πρωϊ (υπόψη κας Μ. Μαρινάκη). Περισσότερες πληροφορίες στο eclass.teiste.gr […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Πρακτική Άσκηση | Comments Off on Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση

Όσοι φοιτητές-τριες ενδιαφέρονται για πρακτική άσκηση, θα πρέπει να ενημερώσουν εντός των επόμενων 2 εβδομάδων τη Γραμματεία του Τμήματος Δ.Σ.Ε. και τον Υπεύθυνο Π.Α. καθηγ. Π. Τριβέλλα. Επίσης, θα πρέπει να εγγραφούν στο μάθημα του eclass.teiste.gr  “Πρακτική Άσκηση” για να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για επιχειρήσεις και για να ενημερώνονται για θέματα […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Πρακτική Άσκηση | Comments Off on Πρακτική Άσκηση

Αγγελία Πρακτικής Άσκησης Hartsas S.A.

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης | Comments Off on Αγγελία Πρακτικής Άσκησης Hartsas S.A.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ BEIERSDORF HELLAS

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ BEIERSDORF HELLAS

Πρακτική Άσκηση σε Πρεσβείες χωρών ΕΕ

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρακτική Άσκηση σε Πρεσβείες χωρών ΕΕ

Αγγελία Πρακτικής Ziegler Hellas A.E.

Αγγελία Η εταιρεία Ziegler Hellas A.E. προσφέρει θέσεις Πρακτικής Άσκησης. Παρακαλώ τα βιογραφικά να στέλνονται στο info@zieglerhellas.gr Kostas Konstantopoulos Branch Manager ZIEGLER HELLAS SA Poseidonos Ave. & Megistis 2 GR-174 55 Alimos, Athens +30 210 9831800 Tel. +30 210 9843370 Fax +30 6942 460066 Mob. www.zieglergroup.com Περιγραφή εταιρείας Παρουσίαση εταιρείας […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Αγγελία Πρακτικής Ziegler Hellas A.E.

Αγγελία Πρακτική Άσκηση Amicoprofil

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης | Comments Off on Αγγελία Πρακτική Άσκηση Amicoprofil

Αγγελία Πρακτική Άσκηση Forlabels

Η εταιρεία Forlabels διαθέτει θέσεις Πρακτικής Άσκησης ΑΥΓΕΡΙΝΌΣ ΧΑΤΖΗΧΡΥΣΌΣ | ΓΕΝΙΚΌΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΌΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ ahhrisos@forlabels.gr Tel: +30 22620 56738, mobile: +306944 506942 61 st Klm Athens – Lamia Ntl Rd ( Location ) Krespi, Schimatari Viotias P.O. BOX 197 Greece visit our website www.forlabels.gr [1] follow us on facebook [2]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης | Comments Off on Αγγελία Πρακτική Άσκηση Forlabels

Επιχορήγηση θέσεων πρακτικής άσκησης στη Γαλλία από Ίδρυμα Μποδοσάκη

Προκήρυξη επιχορήγησης εννέα θέσεων πρακτικής άσκησης στη Γαλλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη Για πληροφορίες επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα: http://www.bodossaki.gr/gr/news/announcements/praktiki-askisi

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις, Εξωστρέφεια | Comments Off on Επιχορήγηση θέσεων πρακτικής άσκησης στη Γαλλία από Ίδρυμα Μποδοσάκη

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης

Η Εταιρεία ΜΟΡΝΟΣ ΑΕ ανακοίνωσε 2 θέσεις Πρακτικής Άσκησης: 1. Γραφειο της αποθηκης(προγ/μος, τιμολογησεις) 2. Γραφειο προσωπικου Αιτήσεις στη Γραμματεία του Τμήματος ΔΣΕ (Απρίλιος 2014)

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Θέσεις Πρακτικής Άσκησης

 

Παλιές Ανακοινώσεις

Εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης για το εαρινό εξάμηνο 2014-2015

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να εκπονήσουν πρακτική άσκηση το τρέχον εξάμηνο πρέπει να στείλουν μήνυμα e-mail (pa_log@teiste.gr, ptrivel@yahoo.com) με τα στοιχεία τους μέχρι την Τετάρτη 11/3/2015. Για τους φοιτητές που δεν στείλουν τα στοιχεία τους μέχρι την συγκεκριμένη ημερομηνία, δεν θα είναι δυνατή η εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης το επόμενο διάστημα. Επίσης, […]

Posted in Ανακοινώσεις, Παλιές Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης | Comments Off on Εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης για το εαρινό εξάμηνο 2014-2015

Πρακτική Άσκηση

Επιχείρηση Logistics, ζητά φοιτητές για απασχόληση στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης, με προοπτικές απασχόλησης και μετά την εκπόνηση της ΠΑ. Φοιτητές που δικαιούνται να κάνουν ΠΑ και ενδιαφέρονται, μπορούν να στείλουν e-mail στο pa_log@teiste.gr μέχρι την Πέμπτη, 11/12/2014.  

Posted in Ανακοινώσεις, Παλιές Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης | Comments Off on Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση (mail)

Για πληροφορίες & επικοινωνία για την Πρακτική Άσκηση αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pa_log@teiste.gr

Posted in Παλιές Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης | Comments Off on Πρακτική Άσκηση (mail)

Επιχειρήσεις Πρακτικής Άσκησης

Posted in Παλιές Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης | Comments Off on Επιχειρήσεις Πρακτικής Άσκησης

Επιχειρήσεις Πρακτικής Άσκησης

Επιχειρήσεις Πρακτικής Άσκησης με τις οποίες μπορείτε να επικοινωνείτε για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ_NEW3

Posted in Παλιές Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης | Comments Off on Επιχειρήσεις Πρακτικής Άσκησης

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών που ήδη εργάζονται.

Φοιτητές/τριες που ήδη εργάζονται μπορούν να εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση κατά την εργασία τους υπό προϋποθέσεις (συνάφεια αντικειμένου εργασίας και γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος ΔΣΕ,  ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και συμπλήρωση 6 μηνών πλήρους απασχόλησης).

Posted in Παλιές Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης | Comments Off on Πρακτική Άσκηση Φοιτητών που ήδη εργάζονται.

Ανακοινώσεις